Strategické myšlení (3SG811)

Strategické myšlení (3SG811)

Sylabus bude v semestru průběžně upravován! Sledujte aktuální znění. ZS 2016/2107

 

Zaměření předmětu:

Kurz se zaměřuje na rozvíjení schopností strategického myšlení, tj. myšlení, které je výrazně orientované na budoucnost, s prvky systémové perspektivy, vyjasněného záměru, tvořivého přístupu a ochoty riskovat, za existence obdobných strategií protistran. Kurz je postaven na čtyřech částech. V první části se studenti seznámí se základy teorie her; poté principům generování a vyhodnocování budoucích strategických scénářů s využitím tvořivého a kritického myšlení. Ve třetí části bude věnována pozornost problematice tzv. omezené racionality a z ní plynoucích heuristik, chyb a selhání při rozhodování. Poslední část se věnuje specifikům organizačního řízení.

Kurz bude probíhat interaktivní formou, od studentů je očekáván zájem diskutovat o předestřených problémech a hledat jejich řešení. U studentů se předpokládá znalost ekonomie a statistiky na bakalářské úrovni a znalost odborné angličtiny na pokročilé úrovni (většina povinných informačních zdrojů bude v angličtině).

Literatura:

Povinné: *, velmi doporučené (*) a doporučené: (*) knihy a články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti ekonomie a psychologie. Náplň kurzu vychází zejména z originálních studií. Využívejte rovněž další zdroje dostupné v rámci akademického informačního systému.

 • * Avinash Dixit, Barry J. Nalebuff (2010): The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life. New York, W. W. Norton & Company. [AoS]
 • * Daniel Kahneman (2012): Myšlení, rychlé a pomalé. Brno, Jan Melvil Publishing. [MRP]
 • * Adam Grant (2016): Originals: How Non-Conformists Move the World. New York, Viking. [ORIG]
 • * Austin Kleon (2012): Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative. New York, Workman Publishing Company. [SLA] (Alternativně: Kraď jako umělec. 10 věcí, které ti nikdo neřekl o kreativitě. Brno, Jan Melvil Publishing.)
 • * René Mauborgne, W. Chan Kim (2005): Blue Ocean Strategy. Boston, Harvard Business School Press. [BOS] (Alternativně: Strategie modrého oceánu. Praha, Management press.)
 • (*) Philip Tetlock, Dan Gardner (2015): Superforecasting: The Art and Science of Prediction. New York, Crown. [SUPER]
 • (*) Max H. Bazerman, Don A. Moore (2012): Judgment in Managerial Decision Making. Hoboken, Wiley. [JiM]
 • (*) Rolf Dobelli (2014): The Art of Thinking Clearly. New York, Harper. [ATC]
 • (*) Paul Butler, John F. Manfredi, Peter Klein (2015): Think to Win: Unleashing the Power of Strategic Thinking. New York, McGraw-Hill Education. [TtW]
 • (*) Chip Heath, Dan Heath (2007): Jak zaujmout hned napoprvé. Praha, Ikar. [JZH]
 • (*) Robert Gibbons, John Roberts (2012): The Handbook of Organizational Economics. Princeton, Princeton University Press. [HoE]
 • (*) Jeffrey Pfeffer (2010): Power: Why Some People Have It and Others Don't. New York, HarperBusiness. [P]
 • (*) Deepak Malhotra, Max Bazerman (2008): Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond. New York, Bantam. [NG]
 • Nate Silver (2014): Signál a šum. Většina předpovědí selže. Některé ne. Praha, Paseka. [SaŠ]
 • Gary Klein (2009): Seeing What Others Don't: The Remarkable Ways We Gain Insights. New York, PublicAffairs.
 • Richard Rumel (2011): Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters. New York, Crown Business.
 • Walter Isaacson (2014): The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. New York, Simon & Schuster.
 • Peter Diamond, Hannu Vartiainen (2007): Behavioral Economics and Its Applications. Princeton, Princeton University Press.
 • Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton (2006): Hard Facts, Dangerous Half-Truths And Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management. Boston, Harvard Business Review Press.
 • Nancy T. Snyder, Deborah L. Duarte (2008): Unleashing Innovation: How Whirlpool Transformed an Industry. San Francisco, Jossey-Bass.

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

 • Konzultační hodiny: Středy 14:30-16:00 v kanceláři RB 426 + platí "open door/seat policy" (či si KH domluvte e-mailem) v kanceláři či na zahrádce U Houdků.
 • E-mailová politika: Budu se snažit reagovat do 2. dne. Váš e-mail by měl vždy obsahovat název předmětu.
  • E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v informačním systému, zůstanou bez odpovědi.
  • Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.
 • Průběžná aktivita: Predikce a hromadná studie vybraného efektu (10 bodů):
  • Studenti budou predikovat sílu vybraného psychologického efektu. Následně na základě jednotného zadání bude muset každý student provést vlastní malé šetření (jednoduchý experiment) daného efektu, dle návodu vyhodnotit vlastní data a sepsat zprávu. Hodnocena bude kompletnost a nezávadnost sebraných dat a správnost výsledné zprávy (dle zadání). Výsledky všech studentů se nato metaanalyticky vyhodnotí. Termín odevzdání dat a zprávy je 23. 12. 2016. Vizte informace a vzory v InSIS.
  • Proč? Cílem této aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti při reálném sledování efektivnosti vybraného psychologického efektu. Aktivita dává možnost tréninku sepsání krátké zprávy a diskuze svých výsledků a porovnání s výsledky a argumentací kolegů.
 • Průběžná aktivita: Referáty (12 × 3 b. =* 30 bodů):
  • Každý týden výuky studenti vypracují referát ke všem povinným článkům (vizte níže). Celkový text referátu (tj. pro všechny články) v rozsahu max. 2 normovaných stran by měl i) velmi krátce shrnout, jaký byl cíl studie, jakým způsobem/metodou byl naplněn a jaký byl hlavní závěr studie (cca jedno souvětí či odstavec). V referátu poté rozveďte ii) v jakých dalších/jiných reálných situacích z osobní či firemní praxe lze uvedené závěry konkrétně použít při vysvětlení, pochopení či předvídání chování lidí či firem. Pro plné hodnocení je očekáváno uvedení inovativních (tj. ne zcela zřejmých a triviálních) reálných událostí či příkladů, například nalezení novinových či časopiseckých článků, ať domácích či zahraničních nebo dalších podobných studií, atp. a uvedení referencí (APA standard, dle norem fakulty). Nepodaří-li se najít, je možné využít i netriviální osobní či "fiktivní" příklady - tedy situace z osobního života či z filmů, seriálů, beletrie, komixů atp.
  • Referáty je nutné odevzdat do Odevzdávárny v InSIS nejpozději 24 hodin před přednáškou. Pozdní odevzdání nebude akceptováno.
   • Doporučuji, aby studenti při pre-readingu (pochopení metod a závěrů studie) využívali skupinovou přípravu. (Není nutné nastudování "technických" dodatků.) Referát však odevzdává každý student samostatně.
  • Proč? Pomocí referátů se studenti mají naučit, jak z odborného textu vydestilovat hlavní myšlenky, koncepty či teorie a stručně a výstižně je shrnout. Zároveň referáty mají naučit vidět platnost probíraných konceptů v realitě. Studenti se mají naučit, jaká data a jakými metodami lze analyzovat a že probírané zákonitosti platí obvykle jen za určitých podmínek. Forma referátů je na studentech, bude oceňována kreativita a schopnost najít a vyhodnotit relevantní informace a vhodně je aplikovat.
  • * Z každého referátu je možné získat 3 body, ovšem celkem je možné získat maximum 30 bodů. Studentům je tímto dávána rezerva (6 b.) na dny fyzické nebo mentální absence.
 • Závěrečný test (50 b., 120 minut):
  • Bude vycházet z povinné literatury, povinných článků a přednášek. V testu bude vyžadována aplikace poznatků v několika schématických příkladech. Test se píše v počítačové učebně a je při něm dovoleno využívat jakýchkoliv zdrojů kromě rad druhých lidí ("open book exam"). Budou vypsány: 3 řádné termíny a 1 náhradní ve zkouškovém období.
  • Proč? Test ověřuje komplexní pochopení jednotlivých nástrojů a metod strategického myšlení a schopnost jejich aplikace za stresujících (časových) omezení. Předpokládá se, že studenti všechny důležité znalosti a schopnosti mají a umí je užít. Časový limit, ač se zdá bohatý, neumožní "dohledávání" základních pojmů či metod. Otázky budou zadány poměrně obecně a studenti mohou odpovídat mnoha způsoby. Bude hodnoceno, jakou hloubku, rozsah a invenci jejich řešení obsahuje. Vzorová podoba testu bude přístupná v InSIS/DropBox.
 • Vypracování a obhajoba semestrální práce (50 b.):
  • Studenti si místo závěrečného testu mohou zvolit vypracování a obhájení semestrální práce. Úroveň práce musí reflektovat skutečnost, že na její přípravu by mělo být věnováno cca 40 hodin studijního času. Vizte obecně-relevantní doporučený vzor semestrální práce (pdf). Semestrální práci je možné psát i v týmu 2 studentů (práce by pak měla být adekvátně hlubší). Spoluautoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce.
  • Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně aplikovat metody a fakta probíraná v kurzu, kupř. provedení a vyhodnocení jednoduchého experimentu, analýza stylu rozhodování či chování reálných lidí, návrh normativního přístupu k problému, atp. Ryze kompilační práce kritériu původnosti nevyhovují! Práce by měla obsahovat min. 8 referencí na odborné články v daném tématu (ve smyslu naprostého minima umožňujícího práci obhájit).
  • Studenti (jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno (!) do začátku 10. přednášky, tj. 24. 11. 2016. Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu, ideálně v KH; postačuje ale i zaslat e-mail. Téma a zpracování práce musí být odevzdáno v délce cca jedné normované strany s názvem práce, cílem práce, konkrétním způsobem plánovaného zpracování a základní literaturou ve formě referencí. Pro inspiraci nahlédněte články uvedené k jednotlivým tématům. Semestrální práce budou obhajovány ve zkouškovém období. Obhajoba (stejně jako práce) by měla mít zhruba strukturu: i) formulace řešeného problému, ii) cíle či hypotézy práce, iii) popis a metodika sběru dat a iv) způsoby analýzy dat (resp. koncepční přístup u teoretických prací) a v) výsledky a možná využití práce. Práci je nutné odevzdat do Odevzdávárny nejpozději týden před obhajobou, které se budou konat v průběhu zkouškového období (bude upřesněno dle počtu prací).
  • Proč? Vypracování semestrální práce ověřuje, že studenti chápou (některé) nástroje a metody strategického myšlení a mají schopnost jejich aplikace při kompaktním vyřešení konkrétního problému.
 • Relevantní aktivitou na přednáškách lze získat pozitivní body (norma: 10 b., nicméně lze získat >10 b.).
 • Hodnocení, 1: 90-100 b., 2: 75-89 b., 3: 60-74 b., 4+: 50-59 b., 4: 0–49 b. (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu obhájit svou semestrální práci či napsat závěrečný test - v náhradním termínu závěrečného testu).

Rozvrh přednášek:

 • Ač je kurz „přednáškou”, hodiny budou probíhat stejným mechanismem „moderované debaty”, tj. bude představeno dané téma či problém (z uvedené literatury), nato bude následovat debata vycházející zejména z povinných článků. 
 • Povinný text (značený: *) bude tedy na přednášce diskutován, nikoliv vykládán. Nenastudujete-li si jej, velmi si ztížíte pochopení látky na přednášce, nemluvě o tom, že nezískáte body z průběžné aktivity/referátu. Další studie, zmíněné na přednáškách, jsou uvedeny v prezentacích, které budou dostupné po přednášce v informačním systému. Doporučená literatura do tohoto syllabu bude dodávána postupně.
 • Je velmi pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.
1. - 2. týden: Úvod do kurzu. Intuitivní úvod do strategického myšlení a teorie her (na příkladu Machiavelliho Vladaře a Sun-c’ho Umění války). Strategické hry a vězňova dilemata. Sekvenční a simultánní hry. Kooperační hry a hry s nulovým součtem. Nashova rovnováha. Mixované strategie a jejich rovnováhy. Jestřáby a holubice. Signalizační hry: interpretace a manipulace informací. Strategické tahy (hrozby, sliby a závazky). Opakující se hry. Vyjednávání. [AoS, JIM kap. 9-10, NG]
[29. 9.] * (shrnutí) Gneezy, U, Imas, A. (2014): Materazzi effect and the strategic use of anger in competitive interactions. Proceedings of the National Academy of Sciences 111(4), str. 1334-1337.
* Cain, D. M., Loewenstein, G., Moore, D. A. (2005): The Dirt on Coming Clean: Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. Journal of Legal Studies 34(1), str. 1–25.
(*) Gneezy, U. et al. (2011): When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives 25(4), str. 191-210.
 
3. týden: Chyba zpětného pohledu. Efekt potvrzování. Vliv náhody, ne/predikovatelnost a expertní znalosti. (Jsou predikční trhy řešením?) [SF, (shrnutí) SaŠ kap. 1-2, ATC]
[6. 10.] * Powdthavee, N., Riyanto, Y. E. (2015): Would you Pay for Transparently Useless Advice? A Test of Boundaries of Beliefs in The Folly of Predictions. Review of Economics and Statistics 97(2), str. 257-272.
* Mellers, B., Ungar, L., Baron, J., Ramos, J., Gurcay, B., Fincher, K., . . . Tetlock, P.E. (2014): Psychological strategies for winning a geopolitical forecasting tournament. Psychological Science 25(5), str. 1106-1115.
(*) Chang, W., Chen, E., Mellers, B., Tetlock, P. (2016): Developing expert political judgment: The impact of training and practice on judgmental accuracy in geopolitical forecasting tournaments. Judgment and Decision Making 11(5), str. 509-526
(*) Cowgill, B. Zitzewitz, E. (2015): Corporate Prediction Markets: Evidence from Google, Ford, and Firm X1. The Review of Economic Studies 82(4), str. 1309-1341.
(*) Gennaioli, N., Ma, Y., Shleifer, A. (2015): Expectations and Investment. NBER Working Paper No. 21260.
(*) Roese, N. J., Vohs, K. D. (2012): Hindsight bias. Perspectives on Psychological Science 7(5), str. 411-426.
 
4. - 5. týden: Principy strategického a kritického myšlení: myšlení ve variantách, permanentnost, systémové myšlení, logika a intuice, myšlení v čase, zpětnovazební myšlení. Kreativita jako postoj/schopnost/proces a jako prostředek získání strategické výhody. Možnosti měření a kultivace kreativního myšlení. Překážky kreativního myšlení a způsoby jejich překonání. [BOS, SLA, ORIG, TtW, ATC]
[13. 10.] * [SLA, vizte v InSIS]
* Ness, R.B. (2012): Tools for innovative thinking in epidemiology. American Journal of Epidemiology 175(8), str. 733-738. (Kdo se zalekne, může nahradit knihou: Levitt, S. D., Dubner, S. J. (2014): Mysli jako freak. Praha, Paseka.)
(*) Orlick, T., Partington, J. (1988): Mental links to excellence. The Sport Psychologist 2(2), str. 105-130.    
[20. 10.] * až 7.4 vč. (* 7.5+) Hannah, L. (1999): ‘Marshall’s “Trees” and the Global “Forest”: Were “Giant Redwoods” Different?’, in N. Lamoreaux, D. Raff and P. Temin (eds.), Learning by Doing in Markets, Firms and Countries (London: University of Chicago Press, 1999).
* Einav, L., Levin, J. (2014): Economics in the Age of Big Data. Science, 346(6210).
(*) Einav, L., Kuchler, T., Levin, J. D., Sundaresan, N. (2011): Learning from Seller Experiments in Online Markets. NBER Working Paper No. 17385.
 
6. týden: Úvod do omezené (adaptivní) racionality. Omezená pozornost a kognitivní rámce: významnost, manipulace, ovlivňování a informační kaskády, módnost.  [JiM kap. 3, 10/MRP část 1]
[27. 10.] * (shrnutí) van de Rijt, A. (2014): Field experiments of success-breeds-success dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences 111(19), str. 6934-6939.
* Houdek, P. (2016): What Comes to a Manager’s Mind: Theory of Local Thinking. Journal of Management Inquiry 25(4), str. 359-366.
* Houdek, P. (2016): A perspective on consumers 3.0: They are not better decision-makers than previous generations. Frontiers in Psychology 7(848), str. 1-6.
(* shrnutí) Busse, M. R., et al. (2015): The Psychological Effect of Weather on Car Purchases. The Quarterly Journal of Economics 130(1), str. 371-414.
(*) McMillan, J., Zoido, P. (2004): How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru. Journal of Economic Perspectives 18(4), str. 69-92.
(* shrnutí) Mani, A., et al. (2013): Poverty Impedes Cognitive Function. Science 341(6149), str. 976-980.
 
7. - 8. týden: Základní principy rozhodování: referenční bod, očekávání a významnost, averze ke ztrátě, status quo, emoce, rámování a mentální účetnictví. Omezená sebekontrola. [JiM kap. 1, 4-5/MRP část 1]
[3. 11.] * Simonsohn, U., Loewenstein G. (2006): The Mistake #37: The Effect of Previously Encountered Prices on Current Housing Demand. Economic Journal 116(508), str. 175-199.
* Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G., & Thaler, R. (1997). Labor Supply of New York City Cabdrivers: One Day at a Time. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 407-441.
(*) Fehr, E., Götte, L. (2007): Do workers work more if wages are high? Evidence from a randomized field experiment. American Economic Review 97(1), str. 298-317.
(*) Farber, H. S. (2015). Why you Can’t Find a Taxi in the Rain and Other Labor Supply Lessons from Cab Drivers. The Quarterly Journal of Economics, 130(4), str. 1975-2026.
(*) Genesove, D., Mayer, C. (2001): Loss Aversion And Seller Behavior: Evidence From The Housing Market. Quarterly Journal of Economics 116(4), str. 1233-1260.
[10. 11.] * Thaler, R. H, Benartzi, S. (2004): Save More Tomorrow™: using behavioral economics to increase employee saving. Journal of Political Economy 112(1), str. 164–187.
* Thaler, R. H. (1999): Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making 12, str. 183-206.
 
9. - 10. týden: Rizikové preference: averze k riziku a k nejistotě, efekt jistoty, nelineární hodnocení pravděpodobností (reprezentativní a dostupnostní heuristika). Nadměrný optimismus a sebevědomí. Úvod do behaviorálních financí. [JiM kap. 2/MRP část 2-4]
[17. 11.] Státní svátek, * Ben-David, I., Graham, J.R., & Harvey, C.R. (2013): Managerial miscalibration. The Quarterly Journal of Economics 128(4), 1547-1584.
[24. 11.] * Barberis, N. C. (2013): Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives 27(1), str. 173-196.
* Camerer, C., Lovallo, D. (1999): Overconfidence and excess entry: An experimental approach. American economic review 89(1), str. 306-318.
(*) Dessaint, O., Matray, A. (2015): Do Managers Overreact to Salient Risks? Evidence from Hurricane Strikes. SSRN.
(*) Malmendier, U., Tate, G. (2005): CEO Overconfidence and Corporate Investment. Journal of Finance 60(6), str. 2661–2700.
(*) Malmendier, U., Tate, G. (2008): Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction. Journal of Financial Economics 89(1), str. 20–43.
 
11. týden: Sociální preference: averze k nerovnosti, pozitivní a negativní reciprocita (trestání). Pocity ne/spravedlivosti. Ne/důvěra a ne/poctivost. Forenzní ekonomie. [JiM kap. 7]
[1. 12.] * Kahneman, D., Knetsch, J., Thaler, R. (1986): Fairness as a constraint on profit-seeking: Entitlements in the market. American Economic Review 74, str. 728-741.
* (shrnutí) Weisel, O., Shalvi, S. (2015): The collaborative roots of corruption. Proceedings of the National Academy of Sciences 112(34), str. 10651-10656.
* Garicano, L., Palacios-Huerta, I., Prendergast, C. (2005): Favoritism under Social Pressure. Review of Economics and Statistics 87(2), str. 208-216.
(*) Zitzewitz, E. (2012): Forensic Economics. Journal of Economic Literature 50(3), str. 731-769.
(*) Krueger, A. B., Mas, A. (2004): Strikes, scabs, and tread separations: Labor strife and the production of defective bridgestone/firestone tires. Journal of Political Economy 112(2), str. 253-289.
 
12. týden: Management založený na důkazech: manažeři, zaměstnanci a modely jejich preferencí a rozhodování. Problém zastoupení. Snaha, její hodnocení a způsoby motivace. Determinanty mzdy. Vedení a týmová práce. Determinanty kariérního úspěchu. Organizační rozhodování. Groupthink a jeho rizika. [HoE kap. 8, 10, 12-13, 19]
[8. 12.] * Ariely D., Gneezy U., Loewenstein G., Mazar N. (2009). Large stakes and big mistakes. Review of Economics Studies 76, str. 451–469.
* Ariely, D., Kamenica, E., Prelec, D. (2008): Man’s Search for Meaning: The Case of Legos. Journal of Economic Behavior and Organization 67, str. 671-677.
* Bandiera, O., Barankay, I.,  Rasul, I. (2005): Social Preferences and the Response to Incentives: Evidence from Personnel Data. Quarterly Journal of Economics 120(3), str. 917-962.
(*) Camerer, C. F.,  Malmendier, U. (2007): Behavioral Economics of Organizations. v Diamond, P.A., Vartiainen, H., Behavioral economics and its applications. Princeton: Princeton University Press.
(*) Baker, G., Gibbs, M., Holmstrom, B. (1994): The Internal Economics of the Firm: Evidence from Personnel Data. Quarterly Journal of Economics 109, str. 881-919.
 
13. týden: Autorita a organizační politika, dosahování a udržování moci. Hierarchie a vliv. Korporátní správa, její funkce a selhání. Organizační struktury a firemní kultury. Firemní strategie: architektura volby a design organizace. [P, HoE kap. 9, 11, 17, 20]
[15. 12.] * Weber, R., Rottenstreich, Y., Camerer, C., Knez, M. (2001): The Illusion of Leadership: Misattribution of Cause in Coordination Games. Organizational Science 12, str. 582-598.
* Bloom, N., Van Reenen, J. (2010): Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries? Journal of Economic Perspectives 24, 1, str. 203-224.
(*) Ichino, A., Maggi, G. (2000): Work Environment and Individual Background: Explaining Regional Shirking Differentials in a Large Italian Firm. Quarterly Journal of Economics 115(3), str. 1057-1090.
(*) Milgrom, P.,  Roberts, J. (1988): An Economic Approach to Influence Activities in Organizations. American Journal of Sociology 94, str. S154-S179.
(*) Ichniowski, C., Shaw, K., Prennushi, G. (1997): The Effects of Human Resource Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines. American Economic Review 87, str. 291-313.