Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita (RS)

Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita (RS)

Sylabus pro ZS 2016 pro prezenční studium (kombinované studium má specifika, vizte prezentaci v AIS).
Text může být průběžně upravován. Sledujte aktualní znění.

 

Zaměření předmětu:

Předmět je úvodem do experimentální ekonomie, jejích metod, výsledků a hlavních oblastí výzkumu. Cílem předmětu je naučit studenty využít experimentálních metod při zodpovězení vybraných otázek o rozhodování spotřebitelů. Důraz bude kladen na praktické porozumění experimentálním metodám, možnostem jejich implementace v realitě a v laboratoři a diskuzi dosažených výsledků. Předmět je pojat interdisciplinárně, studentům budou představeny relevantní poznatky z dalších věd o rozhodování lidí (psychologie, kognitivní vědy či biologie).

Kurz bude probíhat interaktivní formou, od studentů je očekáván zájem diskutovat o předestřených problémech a hledat jejich řešení. U studentů se předpokládá znalost ekonomie a statistiky na bakalářské úrovni a znalost odborné angličtiny na pokročilé úrovni (většina povinných informačních zdrojů bude v angličtině).

Literatura:

Povinné: * a doporučené: (*) knihy a články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti ekonomie a psychologie. Náplň kurzu vychází zejména z originálních studií. Využívejte rovněž hand-outy a další zdroje dostupné v rámci akademického informačního systému.

 • (*) Kahneman, D. (2012): Myšlení, rychlé a pomalé. Vyd. 1. Brno: Jan Melvil Publishing.
 • * Wilkinson, N., Klaes, M. (2012): An Introduction to Behavioral Economics. Vyd. 2. New York: Palgrave Macmillan ("WK")
 • * Cialdini, R. B. (2012): Vliv - Síla přesvědčování a manipulace. Praha: BizBooks.
 • * Ariely, D. (2008): Jak drahé je zdarma? Praha: Práh.
 • * Ariely, D. (2011): Jak drahá je intuice? Praha: Práh.
 • * Berger, J. (2013): Jak stvořit pecku na trhu. Brno: JOTA.
 • (*) Sunstein, C. R., Thaler, R. (2010): Nudge (Šťouch), Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín.
 • (*) Gneezy, U., List, J. (2013): The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life. New York: PublicAffairs.
 • (*) Mullainathan, S., Shafir, E. (2013): Scarcity: Why Having Too Little Means So Much. New York: Times Books
 • Baron, J. (2000): Thinking and deciding. Vyd. 4. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M. (2004): Advances in behavioral economics. Vyd. 1. New York: Russell Sage Foundation.
 • Gilovich, T., Griffin, D. W., Kahneman, D. (2002): Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgement. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999): Well-being: the foundations of hedonic psychology. Vyd. 1. New York: Russell Sage Foundation.
 • Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982): Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

 • Konzultační hodiny: Obvykle před/po přednášce, alernativní lze domluvit e-mailem. Sídlím v místnosti B108.
 • E-mailová politika: Budu se snažit reagovat do 2. dne. Váš e-mail by měl vždy obsahovat název předmětu.
  • E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v informačním systému, zůstanou bez odpovědi.
  • Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.
 • Vypracování referátů k povinným článkům (20 bodů)
  • Na každý z povinných článků, tj. označený: *, studenti vypracují referát. Není stanovena jeho formální podoba, z referátu by však mělo vyplynout: i) jaké jsou nejdůležitější výsledky studie, ii) její metody a především iii) možné konkrétní (!) aplikace poznatků v dalších situacích. Vylosovaní studenti svůj referát přednesou na semináři. Z každého referátu lze získat až 10 b. do hodnocení kurzu.
 • Vypracování a obhajoba semestrální práce (50 b.):
  • Vizte doporučený vzor semestrální práce (pdf), práci je nutné vypracovat v týmu 2 nebo 3 studentů. Spoluautoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce.Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně (i) diskutovat metodologický problém uvnitř oboru ekonomie a psychologie nebo (ii) otestovat konkrétní hypotézu, tj. provést a vyhodnotit jednoduchý dosud neuskutečněný oborový experiment nebo (iii) využít probraných teorií a hypotéz při vysvětlení reálných ekonomických fenoménů (tj. užít reálná data). Popřípadě (iv) detailně navrhnout způsob otestování složitějšího problému, ať již experimentálně či z reálných dat. Práce by měla obsahovat min. 6 referencí na odborné články v daném tématu (ve smyslu naprostého minima umožňujícího práci obhájit).
  • Studenti (jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno (!) nejpozději do začátku 7. přednášky, 14. 11. 2016 (kvůli nefungujícímu aliasu školního mailu se pro studenty, jejichž e-maily nedorazily, se posouvá konečný termín na 16. 11.). Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu ideálně v KH; postačuje ale i zaslat e-mail. Téma a zpracování práce:
   • by mělo být v délce cca jedné normostrany s názvem práce,
   • cílem práce (tj. jaké hypotézy budou testovány, jaký problém řešen, jaká má být přidaná hodnota práce), 
   • konkrétním způsobem plánovaného zpracování (tj. jakou metodou, na jakém souboru a co bude testováno) a
   • základní odbornou literaturou ve formě referencí v textu (kupř. styl APA). Nikoliv jen seznam "tématické" literatury v závěru. Využité by měly být hodnověrné, tj. vědecké či odborné studie.
   • Pro inspiraci, jak vypadá odborná studie, nahlédněte empirické články uvedené k jednotlivým tématům. Student, který nebude mít schváleno zadání práce v termínu, je automaticky hodnocen coby nevyhověl.
  • Na začátku 7. týdne výuky proběhnou krátké prezentace studentských "výzkumných záměrů" a budou určeni oponenti.
  • Výsledky semestrálních prací budou prezentovány ve stylu konferenčního příspěvku -- tj. autoři cca v 15 minutách představí dosažené výsledky a reagují na připomínky oponentů a dalších motivovaných diskutujících. Práci je nutné odevzdat do Odevzdávárny nejpozději 23. 12. 2016. Práce se posílají i oponentovi. Obhajoby prací budou probíhat 2. 1. 2017.
 • Vypracování a přednesení posudku na práci kolegy/ů (10 b.):
  • Každému studentovi bude přidělena semestrální práce, ke které vypracuje komentář/posudek na cca 2 až 3 stranách (ve struktuře konferenční oponentury, tj. včetně referencí na studie či výzkum, který dosažené výsledky či metodu zpochybňuje, rozvádí, doplňuje). Vizte doporučený vzor posudku (pdf). Se svým komentářem vystoupí na prezentaci oponované práce. Oponent jej odevzdává do Odevzdávárny nejpozději 30. 12. 2016 a zároveň jej posílá autorům práce.
 • Závěrečný test (20 b., 60 minut):
  • Bude vycházet z jedné, studentem zvolené povinné knihy a z povinných článků. V testu bude vyžadována aplikace poznatků v několika schématických příkladech. Při testu je dovoleno využívat jakýchkoliv zdrojů kromě rad druhých lidí ("open book exam"). Bude se konat ve dni obhajob semestrálních prací, tj. 2. 1. 2017
 • Relevantní aktivitou na přednáškách lze získat pozitivní body.
 • Hodnocení, 1: 90-100 b., 2: 75-89 b., 3: 60-74 b., 4+: 50-59 b., 4: 0–49 b. (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu obhájit svou semestrální práci; není-li 4+ umožněno, je hodnocen student 4).

Rozvrh přednášek:

1. a 2. Úvod kurzu. Metodologie experimentální ekonomie: metody vyvolání preferencí, názorů a předpojatostí; vnitřní a vnější motivace; laboratorní v. terénní v. přirozené experimenty. Experimentální nástroje. (WK kap. 1, 2)
[3. 10.] (*) Loewenstein, G. (1999): Experimental Economics from the Vantage-Point of Behavioural Economics. The Economic Journal, 109(453), str. F25-F34.
(*) Henrich, J., Heine, S. J., Norenzayan, A. (2010): The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences 33, str. 61-83.
(*) Beshears, J. et al. (2008): How Are Preferences Revealed? Journal of Public Economics, 92(8-9), str. 1787-1794.
Hertwig, R., Ortmann, A. (2001): Experimental practices in economics: A methodological challenge for psychologists? Behavioral and Brain Sciences 24, str. 383-403.
Levitt, S. D., List, J. A. (2007): What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world? Journal of Economic Perspectives 21, str. 153-174.
Falk, A., Heckman, J. J. (2009): Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science 326(23), str. 535-538.
List, J. A. (2011): Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off. Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 3-16.
Card, D., DellaVigna, S., Malmendier, U. (2011): The Role of Theory in Field Experiments. Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 39-62.
Binmore, K. (2008): Rational Decisions. Princeton: Princeton University Press (kap. 1. dostupná on-line).
 
 
3. a 4. Základní principy rozhodování (referenční bod, očekávání, averze ke ztrátě, emoce, rámování, mentální účetnictví, učení). (WK kap. 3, 4 a 5.1-5.5 a 6)
[17. 10.] * Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. (1991): Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives 5, str. 193-206.
* Prelec, D., & Simester, D. (2001). Always leave home without it: A further investigation of the credit-card effect on willingness to pay. Marketing Letters 12(1), str. 5-12.
* Houdek, P. (2016): A perspective on consumers 3.0: They are not better decision-makers than previous generations. Frontiers in Psychology 7(848), str. 1-6.
(lze nahradit * kap. 2. - 4. a 8. v Ariely, D. (2009): Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí, iracionální faktory v ekonomice i v životě. Praha: Práh.)
(*) Thaler, R. H. (1999): Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making 12, str. 183-206.
(*) kap. 2.2, 4.1, 4.5 v DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372
(*) Kahneman, D. (2003): Maps of bounded rationality: Psychology for Behavioral Economics. American Economic Review 93, str. 1449-1475.
(*) Gigerenzer, G. (2008): Why heuristics work. Perspectives on Psychological Science 3, str. 20-29.
(*) Loewenstein, G. (1996): Out of Control: Visceral Influences on Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65(3), str. 272-292.
(*) Tversky, A., Kahneman, D. (1981): The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science, New Series 4481, str. 453-458.
(*) Shah, A. M., Wolford, G. (2007): Buying Behavior. Psychological Science, 18(5), str. 369-370.
List, J. (2003): Does market experience eliminate market anomalies? Quarterly Journal of Economics 118, str. 41-71.
 
 
5. a 6. Rizikové preference + Aukce. Behaviorální finance (finanční trhy, burzy, bubliny). Sázky, odhady a predikční trhy. (WK 5.6+)
[31. 10.] * kap. 3.1 v DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372
* Barberis, N. C. (2013): Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1): str. 173-196.
(*) Tversky, A., Kahneman, D. (1974): Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), str. 1124-1131.
(*) Wolfers, J., Zitzewitz, E. (2004): Prediction Markets. Journal of Economic Perspectives 18(2), str. 107-126.
(*) Thaler, R. H.  (1988): Anomalies: The Winner's Curse. Journal of Economic Perspectives 2(1), str. 191-202.
(*) Haruvy, E., Lahav, Y., Noussair, Ch. N. (2007): Traders' Expectations in Asset Markets: Experimental Evidence. The American Economic Review, 97(5), str. 1901-1920.
(*) Hussam, R. N., Porter, D., Smith V. L. (2008): Thar She Blows: Can Bubbles Be Rekindled with Experienced Subjects? The American Economic Review, 98(3), str. 924-937.
(*) kap. 2. a 4. v Croson, R., Gneezy, U. (2009): Gender differences in preferences. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 448-474.
(*) Loewenstein, G., et al. (2001): Risk as feelings. Psychological Bulletin 127, str. 267-286.
(*) Rabin, M., Thaler, R. H. (2001): Anomalies: risk aversion. The Journal of Economic Perspectives, 15(1), str. 219-232.
(*) Barberis, N., Thaler, R. H. (2003): A survey of behavioral finance. Handbook of the Economics of Finance, Edited by G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz. Elsevier Science.
Camerer C. (2000): Prospect theory in the wild: Evidence from the field. str. 148-161 v A04.
Genesove, D., Mayer, Ch. (2001): Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market. Quarterly Journal of Economics 116, str. 1233-1260.
 
 
7. a 8. Představení semestrálních projektů + Seminář o dotazníkových šetření. Časové preference: sebekontrola, prokrastinace, nástroje sebe-zavazování. Spoření. Finanční rozhodování a gramotnost. Chudoba. (WK kap. 7, 8)
[14. 11.] * kap. 2.1 v DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372.
* Charness, G., Gneezy, U. (2009): Incentives to Exercise. Econometrica, 77, str. 909–931.
* Ariely, D., Wertenbroch, K. (2002): Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological Science 13, str. 219-224.
(* lze nahradit kap. 6. - 7. v Ariely, D. (2009): Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí, iracionální faktory v ekonomice i v životě. Praha: Práh.)
(*) Mani, A., et al. (2013): Poverty Impedes Cognitive Function. Science 341(6149), str. 976-980.
(*) Danziger, S., Levav, J., Avnaim-Pesso, L. (2011): Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(17), str. 6889-6892.
(*) Burger, N., Lynham, J. (2010): Betting on weight loss … and losing: personal gambles as commitment mechanisms. Applied Economics Letters, 17(12), str. 1161-1166.
(*) Frederick, S., Loewenstein, G. and O’Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A Critical review. Journal of Economic Literature. 40(2), 351-401.
(*) Bryan, G., Karlan, D., Nelson, S. (2010): Commitment Devices. Annual Review of Economics, 2(1), str. 671-698.
(*) Mullainathan S., Shafir E. (2009): Savings Policy and Decisionmaking in Low-Income Households. v Barr, M., Blank, R. Insufficient Funds: Savings, Assets, Credit and Banking Among Low-Income Households. Russell Sage Foundation Press. str. 121-145.
Gilbert, D. T., Wilson, T. D. (2007): Prospection: Experiencing the future. Science 317, str. 1351-1354.
Bernheim, D., Rangel, A. (2004): Addiction and Cue-Triggered Decision Processes. American Economic Review, 94(5), str. 1558-1590.
DellaVigna, S., Malmendier, U. (2006): Paying not to go to the gym. American Economic Review 96, str. 694-719.
Giné, X. et al. (2010): Put Your Money Where Your Butt Is: A Commitment Contract for Smoking Cessation. American Economic Journal: Applied Economics 2(4), str. 213-235.
Jiga-Boy, G. (2010): So Much to Do and So Little Time. Psychological Science 21(12), str. 1811-1817.
 
 
9. a 10. Sociální preference: averze k nerovnosti, pozitivní a negativní reciprocita (trestání). Hry na veřejné blaho. Charita. Pocity ne/spravedlivosti. Ne/důvěra, ne/poctivost. Diskriminace na trzích. (WK kap. 9, 10)
[28. 11.] * Falk, A. (2007): Gift Exchange in the Field. Econometrica 75(5), str. 1501-11.
* Kahneman, D., Knetsch, J., Thaler, R. (1986): Fairness as a constraint on profit-seeking: Entitlements in the market. American Economic Review 74, str. 728-741.
* (shrnutí) Azar, O. H., Shira, Y., Bar-Eli, M. (2013): Do Customers Return Excessive Change in a Restaurant?: A Field Experiment on Dishonesty. Journal of Economic Behavior & Organization, 93(0), str. 219-226.
(*) kap. 2.3 v DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372
(*) Ariely, D. (2012): Jak drahá je nepoctivost Proč každému lžeme, hlavně sami sobě. Praha: Práh.
(*) Aghion, P. et al. (2010): Regulation and Distrust. The Quarterly Journal of Economics, 125(3), str. 1015-1049.
(*) Bloom, N., Sadun, R., Van Reenen, J. (2012): The Organization of Firms Across Countries. The Quarterly Journal of Economics. doi: 10.1093/qje/qje029
(*) Bertrand, M., Mullainathan, S. (2004): Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. American economic review, 94(4), str. 991-1013.
(* - shrnutí) Doleac, J. L., Stein, L. C. D. (2013): The Visible Hand: Race and Online Market Outcomes. The Economic Journal 123(572), str. F469-F92.
Sunstein C. R. (2005): Moral heuristics. Behavioral and Brain Sciences 28, str. 531-573.
Ahmed, A. M., Hammarstedt, M. (2008): Discrimination in the Rental Housing Market: A Field Experiment on the Internet. Journal of Urban Economics 64(2), str. 362-72.
 
 
11. a 12. Manipulace a ovlivňování. Ekonomie pozornosti. Přesvědčování spotřebitele; sociální tlak, reklama a experimentální marketing (neuromarketing)
[12. 12.] * (shrnutí) van de Rijt, A. (2014): Field experiments of success-breeds-success dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences 111(19), str. 6934-6939.
* Ariely, D., Berns, G. (2010): Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Nature Reviews Neuroscience 11, str. 284-292.
(*) Cialdini, R. B. (2012): Vliv. Síla přesvědčování a manipulace. Brno: BizBooks
(*) Berger, J. (2013): Jak stvořit pecku na trhu. Brno: JOTA.
(*) Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., Welch, I. (1998): Learning from the behavior of others: Conformity, fads, and informational cascades. The Journal of Economic Perspectives, 12, str. 151-170.
(*) Hirshleifer, D., Teoh, S. H. (2003): Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 36(1-3), str. 337-386.
(*) Di Tella, R., Franceschelli, I. (2011): Government Advertising and Media Coverage of Corruption Scandals. American Economic Journal: Applied Economics, 3(4), str. 119-151.
(*) Gentzkow, M., Shapiro, J. M. (2010): What Drives Media Slant? Evidence from Us Daily Newspapers. Econometrica, 78(1), str. 35-71.
DellaVigna, S., Kaplan, E. (2007): The Fox News Effect: Media Bias and Voting. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), str. 1187-1234.
Hung, A., Plott, Ch. (2001): Information cascades: Replication and an extension to majority rule and conformity-rewarding institutions. American Economic Review 91, str. 1508-1520.
Gennaioli, N., Shleifer, A. (2010): What Comes to Mind. The Quarterly Journal of Economics, 125(4), str. 1399-1433.