Témata bakalářských a diplomových prací

Témata bakalářských a diplomových prací

Ověřte si, zda můžete psát kvalifikační práci pod mým vedením!

  • U studentů Fakulty sociálních věd UK, Fakulty podnikohospodářské VŠE a Přírodovědecká fakulty UK je to možné téměř automaticky,
  • u studentů ostatních oborů a programů je nutný souhlas děkana příslušné fakulty či garanta oboru.

Je žádoucí (ne nutné), abyste byli absolventy mých kurzů. Vedu práce patřící do oborů "behaviorální ekonomie" a bude pro vás proto snazší proniknout do obsahu i stylu analýz, které práce bude vyžadovat. Vedle vypsaných témat (vizte InSIS, SIS,...) velmi vítám vaše vlastní návrhy!

Zadání práce je nezbytné dohodnout alespoň 6 měsíců před plánovaným odevzdáním (žádné výjimky). Již ve vašem prvním návrhu bakalářského/diplomového projektu (ano, navrhujete si jej sami) musí být uvedeno:

  • jakou konkrétní hypotézu chcete testovat či otázku zodpovědět či jaký problém chcete řešit;
  • zhruba na jakých datech, případně jakou metodou,
  • rovněž asi 3 odborné články, z kterých vycházíte.

Formulaci zadání spolu jistě upřesníme. Již z počátku však musíte mít představu o problému, který chcete ve své práci vyřešit, nikoliv přicházet s tím, že „chcete psát o ...“ a pak uvést nejobecnější téma, obvykle ve dvou až pěti slovech.

Cílem prací je přinést nové poznání. Formulace projektu proto musí být ve formě testovatelné hypotézy (v případě empirických prací) či ve formě náznaku nového vysvětlení, syntézy či interpretace existujících informací (v případě teoretických prací). S kvalitními daty je často potíž, měli byste proto mít představu, zda k otestování vaší hypotézy jsou dostupná data, ať již v ČR či ve světě. Někdy je možné neveřejné datasety koupit, jde však o mimořádnou situaci, je-li projekt extrémně kvalitní. Budete-li vytvářet experiment, mějte představu o jeho podobě a harmonogramu (a jak hovoří zkušenost -- přidejte poté ke všem termínům asi týdenní zpoždění). Smysl uvedení zhruba 3 článků spočívá v prokázání, že již víte (či alespoň tušíte), co vás při řešení projektu čeká, jelikož znáte výsledek úsilí lidí, kteří podobný problém řešili před vámi.

Má témata jsou obvykle hypotézami, které (přinejmenším v Česku) nebyly otestovány. Z tohoto důvodu by cílem diplomové práce mělo být i publikovat zjištění v odborném tisku. Práce proto bude vedena, aby potenciálně (ne nutně) splnila nároky odborných časopisů. Na bakalářské práce budou kladeny nároky „pilotního zkoumání”, avšak ideálně i ony by měly být schopny uspět v rezenzovaném tisku. Je mnou očekáváno/vyžadováno vypracování práce v angličtině a pokus publikovat zjištění v mezinárodně uznávaném časopise. Na FPH VŠE se s tím pojí nutnost závazného slibu podání práce do tisku; a schválení proděkankou pro studium.

Nad prací strávíte mnohem (!) více času (zejména nad revizemi návrhu, metodiky, samotného textu) než implikuje počet získaných kreditů. Většina témat je navíc empirického charakteru a testování hypotéz bude vyžadovat dobré zvládnutí statistické analýzy. Někdy bude nezbytná i „práce v terénu”. Zvažte, jste-li schopni takový projekt spoluvytvářet. V případě teoretických či metodologických prací tato starost odpadá, objevuje se však problém, jak být dostatečně originální.

  • Většinu studentských „náčrtů projektu“ je nutné značně předělávat/přepracovávat/přepisovat, tj. byl špatně navrhnut design experimentu, pochybně vystavěn model, opomenuty proměnné či alternativní vysvětlení, literatura je nereprezentativní, struktura práce je zmatečná, atp. V průběhu semestru (cca čtyřikrát) se proto uskutečňují setkání „mých” studentů, při nichž se referují pokroky při vypracovávání jednotlivých projektů. Aktivní účast na těchto setkáních je povinná. Vaší snahou by však mělo být konzultovat podstatné body projektu kontinuálně (věřte, že neexistuje více frustrující zkušenost, než když kupř. v dotazníku opomenete zanést otázku na kruciální proměnnou a musíte pak s celým šetřením začít znovu).
  • Vaše finální práce by měla vypadat stejně jako odborný článek. Nejedná se o žádné přehánění! Uvědomte si, že vaše práce má přinést vyřešení konkrétního problému. Odborná obec již pomalu dospěla k rovnováze/konsenzu, jak by takový text měl vypadat. Proto i vaše práce by se co do hloubky, struktury, terminologie a využívaných zdrojů měla maximálně přiblížit studiím publikovaným v odborných časopisech.
  • Období před termínem odevzdání je vždy velmi frenetické, uvědomte si, že skutečně nelze za 14 dní stihnout, co čekalo na splnění celý semestr (už jen proto, že každý „semifinální“ text prochází obvykle několika revizemi; a já jistě nebudu schopen reagovat „ze dne na den“). Své povinnosti si proto rozvrhněte a mějte představu o celém procesu odevzdání práce.
  • Jistě si přečtěte Vzorovou strukturu kvalifikační či semestrální práce (pdf), také i Nejčastější chyby kvalifikačních prací (pdf) pro učitečné rady, jak k psaní práce přistoupit.

V případě, že i po zvážení výše uvedených bodů chcete psát kvalifikační práci pod mým vedením, uvítám vás coby kolegy a budu se maximálně snažit vyjít vám vstříc ve všech fázích tvorby kvalifikační práce. Bude-li práce experimentálního charakteru a bude vyžadovat výplatu odměn subjektům, bude (někdy) možné získat finanční krytí z prostředků běžících vědeckých grantových projektů. Uvědomte si však, že za výslednou kvalitu své práce budete odpovídat sami. Při veškeré pomoci, kterou vám nabízím (a snad i poskytnu), nemohu vaši činnost na kvalifikační práci suplovat.