Diplomový seminář (MDISE/MDSEM)

Diplomový seminář (MDISE/MDSEM)

Sylabus bude v semestru průběžně upravován. Sledujte aktuální znění.

Zaměření předmětu:

Smyslem diplomového semináře je pomoci studentům dosáhnout vrcholu jejich inženýrského studia – samostatně vytvořit odbornou studii. Jelikož studenti podobnou, bakalářskou, práci již zpracovali, seminář dále upevňuje a prohlubuje pravidla odborného psaní. Seminář je ukončen obhajobou projektu diplomové práce, která má být ukazatelem, že student je schopen samostatně zpracovat diplomovou práci.

Fakulta od akademického roku 2015/2016 zavedla Státní závěrečnou zkoušku ve formě (zejména) obhajoby diplomové práce, v níž mají studenti prokázat schopnost samostatně a v dostatečné hloubce a komplexnosti vyřešit odborný problém. Na diplomový projekt a zejména na diplomovou práci jsou proto kladeny mnohem vyšší nároky a jejich úroveň by měla reflektovat znalosti a schopnosti získané v průběhu celého magisterského studia.

Standardní proces zadávání, psaní a obhajob diplomových prací:

Pro naplnění cíle kvalitních diplomových prací hraje seminář roli prvního síta. Coby povinný kurz oboru Podniková ekonomika a management zajišťuje, aby obecný přístup zpracování diplomové práce (DP) byl metodicky a odborně správný. Absolvování kurzu zapsaného v LS spočívá v obhájení projektu DP. Z obhájeného diplomového projektu student se svým vedoucím vytvoří zadání diplomové práce a předloží jej na příslušnou katedru v červnu. Druhé síto zajišťuje schvalování zadání DP vedoucími kateder; jde však spíše o formální kontrolu. Poté student samostatně, resp. s podporou svého vedoucího, pracuje na své DP. Posledním sítem jsou posudky a obhajoba DP. Studenti práce odevzdávají v březnu dalšího roku a v červnu obhajují. 

Respektujte aktuální Pravidla pro zpracování a obhajobu BP, DP (vizte Vnitřní předpisy fakulty), termíny aktuálního harmonogramu akademického roku a další závazné či doporučené dokumenty (jako třeba šablony pro vypracování kvalifikačních prací či podklady pro zadání DP). Respektuje rovněž Oborová pravidla pro zpracování DP (tj. katedry, pod kterou DP hodláte psát, třeba mé domovské Katedry ekonomie, zejména Podklad pro zadání DP).

Ergo, bez úspěšného absolvování semináře nebudou zadání DP schvalovány; student nesmí DP odevzdat a ani ji obhajovat. Pakliže student diplomový seminář neabsolvuje, musí si jej zapsat v dalším semestru a celý harmonogram se mu o semestr (resp. akademický rok) posouvá (podobné posuny platí i při nedodržení jiných povinností). Diplomový seminář se bude obvykle vypisovat jen v LS.

Administrativa semináře:

 • Konzultační hodiny: Liché středy 12:30-14:00, resp. kdykoliv kolem přednášek; sledujte však časté změny. Platí „open door“ politika. Sídlím v MO226.
 • E-mailová politika: Budu se snažit reagovat do 2. dne (ne-li, využijte kontakt na T. A. - Jan Jolič). Váš e-mail by měl vždy obsahovat název předmětu.
  • E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto sylabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v informačním systému, zůstanou bez odpovědi.
  • Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď či vysvětlení, jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.
 • Učební podpora: Vizte literaturu v oficiálním sylabu ve STAG, zdroje uvedené zde a prezentace a materiály ve složce kurzu.

Povinnosti studentů dle sylabu kurzu:

Semináře probíhají v 1., 3., 5., 7. a 9. týdnu výuky daného semestru (pokaždé 2 x 90 minut, celkem tedy 10 vyučovacích hodin seminářů; docházka je povinná), od 12. týdne probíhají obhajoby projektů před komisemi (10. a 11. týden semestru tvoří prostor pro další konzultace s vedoucími prací a finalizaci projektu). Studenti pracují průběžně během semestru. Ve spolupráci se zvoleným vedoucím své práce postupně vypracovávají a do STAGu odevzdávají 3 klíčové části budoucího projektu, za které budou průběžně hodnoceni:

 • A. Cíl práce: do konce 4. týdne
 • B. Rešerše literatury: do konce 6. týdne
 • C. Metody: do konce 8. týdne

Studenti odevzdávají text kumulativně (nejprve A, potom A+B a nakonec A+B+C), protože je pravděpodobné, že A bude nutné přizpůsobit či i zcela změnit při vytváření B či C apod. Hotové A+B+C v 8. týdnu semestru tak bude tvořit jádro projektu diplomové práce daného studenta. To bude doplněno už jen o některé dílčí části (abstrakt, využití apod.) a odevzdáno jako kompletní projekt do konce 10. až 13. týdne (dle termínu komisní zkoušky). Požadavky na části i celý projekt jsou probírány na přednáškách a jsou obsahem sdílených prezentací.

Hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě docházky ze strany vedoucího semináře, průběžné práce ze strany vedoucích prací a obhajoby ze strany komise, a to s následujícími rozsahy počtů bodů:

 • Docházka na semináře (bod za 1 hodinu semináře) 0-10 b.
 • Hodnocení A 0-10 b.
 • Hodnocení B (resp. A+B) 0-10 b.
 • Hodnocení C (resp. A+B+C) 0-10 b.
 • Obhajoba projektu 0-60 b.

Hodnocení A, B a C probíhá vždy po příslušném termínu odevzdání, zmeškání konkrétního termínu znamená nemožnost získat v daném kole jakékoliv body. V takovém případě se předpokládá, že student odevzdá zmeškanou část spolu s částí navazující (při zmeškání A bude A odevzdáno zároveň s B apod.), jinak by opět přišel o možnost získat jakékoliv body (odevzdání B bez známého A by bylo hodnoceno jako 0 bodů). Obhajoby projektů probíhají před komisemi složenými ze zástupců alespoň 3 kateder. Při obhajobách projektu je komise povinna zajistit, aby student odcházel z obhajoby poučen o nedostatcích projektu, v případě neúspěšné obhajoby projektu má student nárok na písemnou verzi takového poučení.

Hodnotící stupnice: Výborně (1): 90-100 b. Velmi dobře (2): 75-89 b. Dobře (3): 60-74 b. Nevyhověl(a) (4): 0-59 b.

Náplň a rozvrh semináře:

[15. 2.] O čem psát?

Diplomovou prací strávíte rok svého života (přinejmenším). Zkuste proto řešit problém, který vás skutečně zajímá. Studenti obvykle přicházejí za učiteli s žádostmi, že musejí nějakou práci napsat a chtějí téma přidělit. Ne vždy, ale takový postup mnohdy vede k utrpení na obou stranách. Učitelé totiž předkládají témata, která důvěrně znají (chtějí si ušetřit práci s vedením) nebo velmi specializovaná témata, kterými aktuálně žije jejich profese. V prvním případě je výsledkem ve sto variacích existující rutinní dílo, které nudí. V druhém případě vystresovaný student, který se zabývá problémem, jehož relevance mu uniká. Vedoucí DP má být rádce, mentor, pomáhající radou a motivací, nikoliv nadřízený, který stanovuje cíle a kontroluje jejich naplnění.

Inspiraci k vlastní, zajímavé práci můžete najít kdekoliv; v novinách, seriálech, časopisech (internetových i tištěných na zabitých stromech), odborných žurnálech, přednáškách. Nejlepším zdrojem nápadů je ekonomická realita sama. Nadchly-li vás přednášky, jak se v hospodářství oživují zdroje mrtvých podniků, navštivte konkurzního správce. Chcete-li vytvořit projekt na podporu cestovního ruchu v regionu, domluvte si schůzku s ředitelem hotelu. Zajímá-li vás ekonomie zločinu, sejděte se s policejním komisařem či zavítejte do vězení. Lidé velmi rádi vyprávějí o úskalích a problémech svých profesí. Pochopitelně neberte jejich nápady doslova, nabídnou vám však perspektivu, čím ekonomičtí agenti skutečně žijí. Můžete pak řešit skutečně relevantní odborný problém. (Mne zajímá třeba toto.)

Pakliže ani poté nenaleznete své téma, můžete se obrátit na stránky kateder či pedagogů, kde zveřejňují otázky, jež zajímají je a nabízejí studentům příležitost na nich pracovat („témata diplomových prací“ vizte také systém BADIS). S výběrem vedoucího však můžete vyčkat až na okamžik, kdy budete mít vydestilované své vlastní téma.

Jak formulovat téma - či lépe - cíl své práce?

Už víte „o čem“ chcete psát, splnili jste nutný, nikoliv postačující předpoklad pro psaní práce. Svoji myšlenku musíte formulovat do podoby cíle své práce - tj. návrhu řešení (netriviálního) problému či testování konkrétních hypotéz. Musíte formulovat způsob zkoumání, který odhaluje, proč by určitý problém či jev měl nastávat nebo absentovat, proč by něco mělo fungovat či nikoliv, růst či klesat, nabývat hodnoty vyšší či nižší. K tomu vždy budete muset i uvést, na jakých datech budete své zkoumání provádět a jakou metodou. Téma tedy vždy obsahuje odpovědi na 3 otázky – co zkoumám, na jakých datech a jak. Všimněte si, že práce by měla být založena na vaší vlastní analýze, nikoliv jen na načtení „zdrojů k tématu“.

Zkuste v pár větách a prostou češtinou popsat cíl práce ("co chcete v DP zjistit") svým rodičům, kamarádům, sourozencům, milencům. Pakliže neporozumí, k čemu má vaše práce dospět (jaká je její přidaná hodnota), značí to, že ani vy přesně nevíte, o čem chcete psát.

Tím skončí první a druhá přednáška semináře – Úvod kurzu, metodologie společenských věd. Metodologie, metoda a metodika. Kvalitativní a kvantitativní přístup. Testování hypotéz. Teoretické a empirické přístupy (dotazníkové šetření, analýza reálných dat, experimentální přístup).

[1. 3.] Co už je „o mém“ problému známo?

Zcizelovali jste návrh svého zadání. Nyní je čas podívat se, co je o problému známo. V 90 % případů zjistíte, že přesně o stejné věci již jiní autoři psali mnohem lépe, zevrubněji a jasněji. Většina studentů zažije zklamání. Zbytečně! Právě se vám totiž naskytla unikátní příležitost naučit se, co jste ve svém přístupu nezohlednili, jak důležitou roli hrají jednotlivé faktory či jak se na problém dívat zcela jinak či lépe. Poté, co si užijte sebereflexe svého analytického myšlení, vraťte se k hledání nového problému. Nebojte se, hospodářská realita je natolik nepochopená, že své místo objasnit, proč něco ne/funguje, bezpochyby najdete.

Budete-li mít zajímavý, dosud nevyřešený problém, je čas najít si vhodného vedoucího práce, ať již učitele či odborníka z praxe. Obvykle proběhne další kolo „frustrace“ při jeho sdělení, že téma již před vámi někdo zpracoval. Nicméně, přistupovali-li jste k formulaci zadání odpovědně, vedoucí s vámi obvykle upraví jen pár detailů (zpracování jiného období, oblasti, jiné firmy či trochu jinou metodu) a návrh cíle diplomového projektu máte hotový.

Jak pracovat s odbornou literaturou?

Předpokládejme, že jste (s pomocí svého vedoucího) zjistili, že váš specifický problém zatím nikdo nikdy neřešil. Jistě jste však narazili na studie, které zpracovávaly blízkou tématiku (aplikovaly podobné metody, zkoumaly podobné proměnné či faktory atp.). Zkuste maximum těchto studií přečíst. Jde o užitečné mapy, jak zodpovědět vámi řešený problém. (Studenti se odborným studiím často vyhýbají, protože jim přijdou komplikované. Dívejte se na studie spíše jako na "taháky", jak zpracovat vlastní studii, přesně vás navedou, jak sbírat data, jak je vyhodnocovat, jak interpretovat...) Navíc, jejich závěry budete muset uvést ve vlastní práci, aby bylo zřejmé, jak zapadá do existujícího poznání. Z prací si odneste (vypisujte): a) na jakých datech (o kom? kde? kdy?), b) jakou metodou, c) došli k jakým výsledkům/závěrům. Zkuste nahlédnout silné a slabé stránky studií a využít tohoto poznání při zpracování vlastní práce.

Více rozebereme v třetí a čtvrté přednášce semináře – Práce s literaturou a informacemi, zdroje dat a informací. Práce s odbornými časopisy, odbornou knihou a elektronickými informačními zdroji. Scientometrické ukazatele. Zdroje dat. Aplikace citační normy a používání bibliografických záznamů. Etické principy a standardy odborné práce.

Využívat budeme zejména elektronické zdroje ve Vědecké knihovně UJEP a Google Scholar.

[15. 3. a 29. 3.] Jak vyřešit problém?

Zde konečně využijete znalosti a schopnosti, které vám studium dalo. Náš kurz pochopitelně není místem, kde bychom zopakovali všechnu moudrost studia. Seminář upozorní jen na opakující se univerzální pravidla a případné obtíže při psaní odborné práce (zejména problematičnost určení kauzality). Snažte se maximálně využívat konzultace s vedoucími svých prací zde, v počátcích plánované analýzy. Studenti bohužel často posílají vedoucím už skoro hotové texty. Pakliže však vykročili v počátku špatným směrem, nelze chyby tak jednoduše opravit a je pak nutné začít s celou analýzou znovu.

Diplomovou práci pak začnete psát právě odtud. Kapitoly data, jejich zpracování, výsledky a jejich diskuze by měly být napsány první. Ověříte v nich, co jste v zadání plánovali, potvrdíte předvídané či naopak naleznete neočekávané. Až poté ze svých výpisků vystavíte kapitolu sumarizující známou literaturu o problému. Nyní totiž víte, jak vaše vlastní výsledky zapadají do existujícího poznání. Studenti, kteří postupují naopak – tj. nejdříve píší o tom, co je známo a pak až doplní vlastní výsledky – mají často obtíže, protože jejich výsledky do zbytku textu nezapadají. Věnují se totiž v textu obvykle něčemu jinému, než jim vlastním vyšlo jako podstatné.

Poté sepíšete závěr, odkrývající zejména užití výsledků práce. Jako předposlední část se píše úvod (ano, až nyní), který má sloužit coby průvodce problémem a tedy i prací. Nakonec vytvoříte Abstrakt, který shrnuje celé dílo.

V páté až osmé přednášce se dále budeme zaobírat: Pravidla zpracování analytické části diplomové práce. Pravidla argumentace a diskuze dat. Problematika kauzality a korelace. Práce s daty. Popisná statistika. Analýza dat. Interpretace výsledků. Diskuze výstupů.

[12. 4.] Jak psát?

V mnohém vám poradí text – Vzorová struktura kvalifikační či semestrální práce (pdf).

 • Buďte zaměření na řešený problém. U každé věty zvažte, zda se týká řešeného problému a zda se „nerozbíháte“ do jiných či zbytečně obecných témat. Napište vždy konkrétně, o čem hovoříte. Cílem práce je zodpovědět v úvodu položenou otázku, nikoliv většinu práce věnovat různým definicím, dělením, historickým vsuvkám, vysvětlivkám či odkazům, které beztak nevyužijete a vlastní přínos nechat až na závěr práce v pár větách či odstavcích. 
 • Z toho vyplývá: Přepisujte a škrtejte! Téměř nikdo nemá schopnost sepsat myšlenku hned v rigorózní podobě. Zároveň se vaše poznání v průběhu psaní práce vyvíjí, text by to měl respektovat. Věřte tomu, že naprostá většina textů, jakýchkoliv, nedávala při svém vzniku smysl. Jen postupným přeformulováváním, škrtáním a úpravami získaly podobu, v jaké byly vydány. Dává-li text smysl i bez určitého slova, věty, odstavce či dokonce kapitoly, vyškrtněte je. Méně textu by prospělo drtivé většině studentských prací. Bohužel většina studentů nerespektuje koncept utopených nákladů a postupují v duchu pravidla, „když jsem to napsal, mazat to nebudu“. Posudky jsou pak plné upozornění, že DP obsahují plno slovní vaty.
 • Neopakujte, co jste jinak již napsali dříve. Neužívejte neurčitá zájmena a přídavná jména – „tato“ myšlenka, „uvedené“  zjištění, „známý“ fakt (není pak obvykle zřejmé, na co konkrétně odkazujete – pište raději konkrétně).
 • Formátujte (vhodně) až v úplném závěru.

Respektujte aktuální Vzorové šablony pro tvorbu BP a DP.

Jak k revizím textu, tak k obhajobám vám bude velmi nápomocný text – Nejčastější chyby kvalifikačních prací, jejich obhajob (pdf).

Více v deváté přednášce – Postupy při odborném publikování, struktura a formální podoba práce. Formální a obsahová stránka vědeckého textu (diplomové práce). Jednotlivé části odborné práce, členění a význam jednotlivých kapitol. Poslední, desátá přednáška bude o prezentaci formou veřejného vystoupení a diskuze. Problematika obhajoby odborné práce. Hodnocení veřejných prezentací. Na přednášce vystoupí i přednášející z jednotlivých kateder a upozorní na oborově specifické metody, přístupy či zdroje informací.

Lze očekávat, že harmonogram semináře nebude dodržen a některá témata budeme probírat později. Poslední týdny výuky by měly být vyhrazeny na samostatné cizelování diplomového projektu.

Projekt DP a jeho obhajoba?

Projekt studenti musí detailně konzultovat s vedoucími svých prací – koneckonců se jedná o text, na základě kterého bude vytvořeno závazné zadání DP. Studenti musejí před odevzdáním poslat projekt svému vedoucímu a ten/ta s daným projektem musí uvést souhlas (v projektu stačí uvést: "Potvrzeno vedoucí/m DP.").

Kurz končí veřejnou obhajobou projektu diplomové práce před komisí složenou z členů kateder oboru (Katedra ekonomie, Katedra financí a účetnictví a Katedra managementu). Projekt – text na zhruba 5-6 normovaných stranách v pdf (v duchu Prijmeni_Jmeno_DP_LS2017.pdf) – se odevzdává nejpozději 5 kalendářních dnů před obhajobou do příslušné složky kurzu (semestrální práce) ve STAG. Spolu s projektem student vkládá i prezentaci (ppt či pdf na max. 10 slidů; v duchu Prijmeni_Jmeno_DP_LS2017.ppt). Studenti se na termín obhajoby diplomového projektu přihlašují ke komisím přes STAG (zároveň vkládají projekt a prezentaci na do příslušné složky). I když STAG umožňuje změnu až do 2 dnů před termínem, studenti by po vložení projektu a přihlášení se na příslušný termín neměli termín již měnit. Termíny budou vypsány koncem dubna, začátkem května a 3. termíny dle potřeby koncem května a/nebo začátkem září.

Studenti na obhajobě projektu vystoupí s prezentací svého projektu a během max. 5 minut jej představí. Jak uvedeno výše, projekt i prezentace musí konkrétně* a zhruba v dané struktuře souvislého textu ukázat:

 • Cíl (či dílčí cíle) práce (výzkumná otázka): jaký je plánovaný cíl práce, tj. co bude testováno, ověřováno či zjišťováno; využijete část A průběžného plnění projektu.
 • Formulace řešení problému, rešerše (teoretická východiska či testované hypotézy): jaké teorie, koncepty, hypotézy, modely, či fakta budou využity, tj. jak bude konkrétní problém řešen a v čem má být prohloubeno či využito dosavadní poznání, tj. jaká má být přidaná hodnota práce; využijete část B průběžného plnění projektu.
 • Popis a metodika sběru dat (analytický přístup): na jakých datech (proč jsou vhodná, jaké konkrétní faktory, poznatky budou zvažovány a jaké proměnné sbírány) a jakou metodikou bude práce provedena.
 • Způsoby analýzy dat (analytický přístup): jakou metodou budou data vyhodnocena (proč je vhodná), resp. dle jakých kritérií (není vhodné psát konkrétní jména statistických testů, naznačte spíše vaši empirickou strategii); oba tyto body spadají pod část C průběžného plnění projektu.
 • Využití práce: jak bude možné budoucí výsledky práce nejspíše využít.
 • Seznam použité literatury: z jaké literatury projekt vychází; přinejmenším 6 originálních odborných studií (nejlépe zahraničních) – nikoliv tedy učebnic – a další relevantní odkazy. Odborná literatura musí být zakomponována do vlastního projektu coby reference v textu, se Seznamem referované literatury v závěru; vše zpracováno dle normy APA.
 • Projekt by měl mít hlavičku, kde je uveden jeho název, autor, vedoucí DP (jeho souhlas) a katedra, pod kterou bude DP zpracovávána a krátký abstrakt (ve struktuře a podobě jako u "hotové" DP, jen místo dosažených výsledcích hovoříte o plánovaných výsledcích).
 • Projekt nemá závaznou šablonu, nicméně je doporučováno minimalizovat volná místa (tj. není nutné mít separátní titulní stranu; u tak krátkého dokumentu není třeba uvádět obsah; není nutné, aby každá část projektu začínala na své straně; není nutné mít dvojité řádkování atp.)

* Projekt by měl být formulován tak specificky a konkrétně, aby dle něj mohl někdo jiný vytvořit diplomovou práci, kterou zamýšlíte. Většina projektu by se proto měla týkat očekávané přidané hodnoty vaší DP, tj. vašich metod, dat, plánovaných způsobů interpretace výsledků. Studenti si musí být vědomi všech faktorů, které v jejich problému mohou hrát důležitou roli. V cca 10 minutách poté proběhne diskuze, resp. obhajoba.

Představte si, že jste podnikateli a chcete prodat svůj záměr investorům. Či vědci usilující o grant na svůj výzkum. Nebo umělec ukazující pouhou skicu a přesvědčující mecenáše o financování reálného díla. Jděte hned ke konkrétní podstatě vašeho plánovaného přínosu. I když nemáte žádné výsledky, musíte „prodat“ své plány, dokázat, že jste schopni udělat, co slibujete a nebýt nachytáni na neznalosti podstatných náležitostí. Z diskuze by mělo být poznat, že projekt je výsledkem min. půlroční práce. Studenti bohužel často nejsou schopni odpovědět ani na základní otázky týkající se vybraného tématu, použité metody či očekávaných výsledků.

Diskuze (obhajoba projektu) by neměla být viděna jakou souboj či hra s nulovým součtem s jedním vítězem. Prezentující by měl nahlížet na případnou kritiku jako na službu zdarma, která je cílena jen a jen na zlepšení jeho budoucí diplomové práce. Netýká se jeho osoby. Otázky či námitky mají být vítány, nezaujatě vyslechnuty a zaznamenány a poté v klidu zodpovězeny (odmlčení či pauza jsou vítány; odpověď: "To mne nenapadlo, zkusím si k tomu dohledat více informací a zapracovat je do projektu." jsou oceňovány!). Diskuze by měla sloužit k inspiraci, jak práci zlepšit. Student by se neměl komentářů či otázek obávat, vnímat je jako útok a reagovat odměřeně s využitím všech logických klamů.

Projekt neberte jako zbytečnou administrativní "komplikaci", měl vám umožnit (donutit vás) ujasnit si, jak diplomovou práci zpracovat. Bude maximálně vítáno, aby se do diskuze zapojovali i ostatní studenti (termíny obhab jsou veřejné!). Natrénují si kritické hodnocení práce druhých, které se jim bude hodit při zpracovávání vlastního projektu.

Ukončení kurzu?

Při obhajobě mohou nastat 2 možnosti:

 • Když student svůj projekt obhájí, získává zápočet a seminář pro něj končí. Z obhájeného diplomového projektu (a z doporučení zkušební komise) student se svým vedoucím vytvoří zadání diplomové práce a předloží jej na příslušnou katedru.
 • Neobhájí-li student svůj projekt, má až dvě opravné příležitosti. Pakliže ani při nich neuspěje (či se na ně ani nepřihlásí), musí si kurz zapsat znovu v dalším akademickém roce.

Důrazně radím, opět, aby studenti při přípravě projektu DP intenzivně využívali včasné a průběžné konzultace se svými vedoucími (uvědomte si, že je obvykle potřeba kolem tří kol ujasňování podoby projektu; první kompletní verzi byste vedoucímu měli tedy poslat alespoň měsíc před plánovaným termínem obhajoby)! Studenti, kteří projekt neobhájili, by před další obhajobou měli zavítat na konzultace alespoň se mnou, coby přednášejícím kurzu.

 

Nejčastější chyby v diplomovém projektu (které obvykle vedou k jeho neobhájení):

 • Studenti nečtou tento sylabus, neznají prezentace (či nechodí na přednášky) a nerespektují závaznou podobu projektu, jak je uvedena výše. Projekt včas nepošlou ke konzultaci svým vedoucím či nezapracují komentáře, které získali při své první či druhé neúspěšné obhajobě (protože si je vůbec nepoznamenají)... Komu není rady, tomu není pomoci.

 • Většina projektu je obecná a vágní. Nelze hodnotit přínos projektu, je-li napsáno, že bude "využit dotazník spokojenosti a analyzována získaná data", popř. že "bude provedena finanční analýza firmy XY", popř. že "bude provedena analýza operačního programu ZŽ". Napište konkrétně, jaké faktory a jak v dotazníku budete testovat, jaké konkrétní proměnné, statistiky zjišťovat a proč; a jak konkrétně je plánujete vyhodnocovat (dle jakých kritérií). Nevadí, že v diplomové práci nato učiníte úpravy, něco přidáte či odejmete -- důležité je, abyste prokázali, že znáte konkrétní způsob, jak k problematice přistoupit.

  • Studenti často volí strategii "zvolím nějaké obecné téma a pak se uvidí, co budu dělat", s takovou je jisté, že neobhájí. Projekt by měl být výsledkem minimálně semestrálního (půlročního) přemýšlení, jak vyřešit konkrétní problém. Při obhajobě projektu se tedy očekává detailní představa o plánovaném způsobu zpracování diplomové práce. 
  • Z uvedeného vyplývá, že studenti, kteří si stěžují, že projektu věnovali "celý týden" či dokonce "celý víkend" a "přesto" neobhájili, si o hodnocení nevyhověl vyloženě říkají (uvedené nutně neznamená, že za víkend nelze vymyslet ryze geniální projekt, bohužel tento případ je spíše vzácností).
 • Projekt místo cíle práce a způsobu jeho naplnění, tj. plánované přidané hodnoty – získání nového poznání, vhledu, postupu, otestování nějaké hypotézy, či metodiky (získání a zpracování dat), popisuje tematickou oblast, jíž se práce týká. Většina projektu má být popis vaší (budoucí) vlastní analýzy, nikoliv přehled teorií, možných přístupů (které nakonec nevyužijete), právních norem a podobné historicko-učebnicové sumarizace! U každého napsaného odstavce projektu se zamyslete, zda rozepisované poznání využijete ve vlastní analýze, nebo jen vyprávíte o jinde získaných informacích, které sami nijak nevyužijete či nezpracujete – je-li to tento druhý případ, odstavec smažte. Diplomové práce nesmí být jen kompilační výpisky z četby.

  • I přes několik varování (pdf) výše, studenti se bohužel v naprosté většině textu věnují různým teoriím, definicím, dělením, historickým vsuvkám, vysvětlivkám či odkazům, které nijak nevyužijí; v práci je mají jen proto, že se "týkají problematiky". Neberte obecná skripta jako vzor, jak vypadá odborná práce. Projekt by měl být hlavně o vaší budoucí analýze.
 • Projekt rozepisuje strukturu diplomové práce – na kolik kapitol bude DP členěna, co se v každé kapitole a subkapitole bude nacházet, kam zařadíte komentáře výsledků, co bude v Závěru, jak budou kapitoly dlouhé atp. Nic z toho není pro projekt podstatné. V projektu prokazujete, že dokážete vyřešit odborný problém, nikoliv že umíte členit text. Osnovu či plánované rozčlenění kapitol si vytvořte až při vlastním psaní diplomové práce, nyní je to předčasné.

 • Úvod jmenuje důvody, proč DP (či projekt) vypracováváte – upřímně řečeno, nikoho nezajímá, z jakých osobních důvodů jste si téma vybrali. Diplomový projekt není váš deník. Snažte se být vždy věcní.

 • Studenti neužívají reference, resp. je neužívají správně, resp. neuvedou seznam použité literatury. Rovněž neuvedou specifické odborné studie (nejlépe zahraniční), ale citují jen učebnice. Jen "použitá literatura" v závěru, bez referencí ve vlastním textu, nepostačuje! Neuvádějte, co hodláte přečíst; naopak musíte ukázat, co jste již přečetli a jak to využili v konkrétních částech projektu! Obecné odkazy na knihy, instituce či na weby ad., "z nichž se bude čerpat", jsou k ničemu. V projektu musíte prokázat, že zvládáte práci s referencemi (stejně jako v diplomové práci).

 • Ke komentářům komise – Často sdělujeme, že něco "nedává smysl" či je "příliš obecné a nekonkrétní" či "nedomyšlené". Víme, že autor si pod svou větou představí více, než věta tvrdí. Rovněž si můžeme sami někdy domyslet, co "asi" bylo míněno... a také víme, že mnoho detailů vyladíte až při vlastním zpracováváním diplomové práce. Cílem příslušných komentářů je vás navést, abyste se naučili exaktněji formulovat své cíle a metody než začnete skutečně na diplomové práci pracovat. Máme totiž pocit, že jim buď nerozumíte nebo je nejste schopni konzistentně vysvětlit (a proto asi ani aplikovat) a sepsaná diplomová práce by pak nejspíše trpěla těžce upravitelnými chybami...