Behaviorální ekonomie a organizace (3MA344)

Behaviorální ekonomie a organizace (3MA344)

Sylabus bude v semestru průběžně upravován! Sledujte aktuální znění. ZS 2016/2107

 

Zaměření předmětu:

Kurz je úvodem do organizační ekonomie a behaviorální (psychologií inspirované) ekonomické teorie. Představuje základní metody a vhledy do manažerského řešení problémů organizací, zejména firem. Kurz se skládá z 3 okruhů: lidské preference, mechanismy rozhodování a struktury a procesy v organizacích. Kurz bude probíhat interaktivní formou, od studentů je očekáván zájem diskutovat o předestřených problémech a hledat jejich řešení.

Literatura:

Povinné: * a doporučené: (*) knihy a články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti ekonomie a psychologie. Náplň kurzu vychází zejména z originálních studií. Využívejte rovněž další zdroje dostupné v rámci InSIS.

 • * Daniel Kahneman (2012): Myšlení, rychlé a pomalé. Brno. Jan Melvil Publishing. [MRP]
 • * Daniel Pink (2011): Pohon – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Praha. Anag. [P]
 • * Daniel Pink (2013): Prodávat je lidské: překvapivá pravda o tom, jak ovlivňujeme ostatní. Brno. Jan Melvil Publishing [PJL]
 • * Laszlo Bock (2015): Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead. New York. Twelve [WR]
 • (*) Adam Grant (2014): Dávat a brát: skrytá dynamika úspěchu. Brno. BizBooks [DAB]
 • (*) Uri Gneezy, John List (2013: The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life. New York. PublicAffairs. [TWA]
 • (*) Richard Thaler (2015): Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. Praha. W. W. Norton & Company [MBE]
 • (*) Chip Heath, Dan Heath (2009): Jak zaujmout hned napoprvé. Ikar. Praha. [JZH]
 • (*) Robert Gibbons, John Roberts (2013): The Handbook of organizational economics. Princeton. Princeton University Press [HOE]
 • (*) Ray Fisman, Tim Sullivan (2015): The Org: The Underlying Logic of the Office. Princeton. Princeton University Press [TO]

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

 • Konzultační hodiny: Středy 14:30-16:00 v kanceláři RB 426 + platí "open door/seat policy" (či si KH domluvte e-mailem) v kanceláři či na zahrádce U Houdků.
 • E-mailová politika: Budu se snažit reagovat do 2. dne. Váš e-mail by měl vždy obsahovat název předmětu.
  • E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v informačním systému, zůstanou bez odpovědi.
  • Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.
 • Semestrální práce: Predikce a hromadná studie vybraného efektu (20 a 25 bodů):
  • Studenti budou predikovat sílu vybraného psychologického efektu. Následně na základě jednotného zadání bude muset každý student provést dvakrát vlastní malé šetření (jednoduchý experiment) daného efektu, dle návodu vyhodnotit vlastní data a sepsat zprávu. Hodnocena bude kompletnost a nezávadnost sebraných dat a správnost výsledné zprávy (dle zadání). Výsledky všech studentů se nato metaanalyticky vyhodnotí a na poslední přednášce budou diskutovány. Vizte termíny, informace a vzory v InSIS. Termín odevzdání je 14. 12. 2016.
  • Proč? Cílem této aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti při reálném sledování efektivnosti vybraného behaviorálního-psychologického efektu. Aktivita dává možnost tréninku sepsání krátké zprávy a diskuze svých výsledků a porovnání s výsledky a argumentací kolegů.
 • Průběžná aktivita: Referáty (10 × 3 b. = 30 bodů):
  • Každý týden výuky studenti vypracují referát alespoň k povinnému článku (vizte níže). Celkový text referátu v rozsahu max. 2 normovaných stran by měl i) velmi krátce shrnout, jaký byl cíl studie, jakým způsobem/metodou byl naplněn a jaký byl hlavní závěr studie (cca jedno souvětí či odstavec). V referátu poté rozveďte ii) v jakých dalších/jiných reálných situacích z osobní či firemní praxe lze uvedené závěry konkrétně použít při vysvětlení, pochopení či předvídání chování lidí či firem. Pro plné hodnocení je očekáváno uvedení inovativních (tj. ne zcela zřejmých a triviálních) reálných událostí či příkladů, například nalezení novinových či časopiseckých článků, ať domácích či zahraničních nebo dalších podobných studií, atp. a uvedení referencí (APA standard, dle norem fakulty). Nepodaří-li se najít, je možné využít i netriviální osobní či "fiktivní" příklady - tedy situace z osobního života či z filmů, seriálů, beletrie, komixů atp.
  • Referáty je nutné odevzdat do Odevzdávárny v ISIS nejpozději 24 hodin před přednáškou. Pozdní odevzdání nebude akceptováno.
   • Doporučuji, aby studenti při pre-readingu (pochopení metod a závěrů studie) využívali skupinovou přípravu. (Není nutné nastudování "technických" dodatků.) Referát však odevzdává každý student samostatně.
  • Proč? Pomocí referátů se studenti mají naučit, jak z odborného textu vydestilovat hlavní myšlenky, koncepty či teorie a stručně a výstižně je shrnout. Zároveň referáty mají naučit vidět platnost probíraných konceptů v realitě. Studenti se mají naučit, jaká data a jakými metodami lze analyzovat a že probírané zákonitosti platí obvykle jen za určitých podmínek. Forma referátů je na studentech, bude oceňována kreativita a schopnost najít a vyhodnotit relevantní informace a vhodně je aplikovat.
 • Průběžný test a zkouška (60 min.; 20 a 5 bodů):
  • Bude vycházet z jedné, studentem zvolené knihy z povinné literatury. Student při testu může mít své poznámky (na listech papíru) o obsahu knihy. V testu bude vyžadována aplikace poznatků v několika schématických příkladech. Test se bude konat na přednášce 11. 11. 2016. Nad testem poté proběhne "ústní zkouška" ve formě konzultace, která je pro studenty povinná. Navštivte KH v době výuky (tj. nejpozději do 16. 12., ve výjimečných situacích i ve zkouškovém období; koncem semestru radím KH domlouvat e-mailem, jelikož bývá plno a nemusí se na všechny v daném čase dostat).
  • Proč? Test ověřuje schopnost shrnout myšlenky z komplexního díla a pochopení jednotlivých nástrojů a metod užitých v dané publikaci a jejich vhodnou aplikaci při řešení problému. Student své řešení obhajuje či upřesňuje při ústní zkoušce, při níž získá zpětnou vazbu ke svému řešení. Je navíc ověřováno, zda je schopen kriticky zhodnotit obsah knihy.
 • Relevantní aktivitou na přednáškách lze získat pozitivní body (10 b., resp. bude normalizováno).
 • Hodnocení, 1: 90-100 b., 2: 75-89 b., 3: 60-74 b., 4+: 50-59 b., 4: 0–49 b. (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu napsat test - v náhradním termínu testu ve zkouškovém období).

Rozvrh přednášek:

 • Ač je kurz „přednáškou”, hodiny budou probíhat stejným mechanismem „moderované debaty”, tj. bude představeno dané téma či problém (z uvedené literatury), nato bude následovat debata vycházející zejména z povinných článků. 
 • Povinný text (značený: *) bude tedy na přednášce diskutován, nikoliv vykládán. Nenastudujete-li si jej, velmi si ztížíte pochopení látky na přednášce, nemluvě o tom, že nezískáte body z průběžné aktivity/referátu. Další studie, zmíněné na přednáškách, jsou uvedeny v prezentacích, které budou dostupné po přednášce v informačním systému. Doporučená literatura do tohoto syllabu bude dodávána postupně.
 • Je velmi pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.
1. - 3. týden: Jak myslí behaviorální ekonom? Základy a metody behaviorální ekonomie. Experimentální přístupy. Koncept omezené racionality. Management založený na důkazech. [MRP, TWA, MBE, HOE]
[30. 9.] * Loewenstein, G. (1999): Experimental Economics from the Vantage-Point of Behavioural Economics. The Economic Journal, 109(453), str. F25-F34.
(*) List, J. A. (2011): Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off. Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 3-16.
(*) Gosnell, G., List, J., Metcalfe, R. (2016): A New Approach to an Age-Old Problem: Solving Externalities by Incenting Workers Directly. NBER Working Paper No. 22316. doi: 10.3386/w22316.
[7. 10.] * Fehr, E., Götte, L. (2007): Do workers work more if wages are high? Evidence from a randomized field experiment. American Economic Review, 97(1), str. 298-317.
(*) Henrich, J., Heine, S. J., Norenzayan, A. (2010): The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences 33, str. 61-83.
(*) Falk, A., Heckman, J. J. (2009): Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science, 326(23), str. 535-538.
(*) Card, D., DellaVigna, S., Malmendier, U. (2011): The Role of Theory in Field Experiments. Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 39-62.
 
4. - 5. týden: Pracovníci a modely jejich preferencí a rozhodování. Problém zastoupení. [P, DAB, PJL, WR]
[14. 10.] Kerr, S. (1975): On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B. The Academy of Management Journal, 18(4), str. 769-783.
Leibbrandt, A., List, J. A. (2014): Do Women Avoid Salary Negotiations? Evidence from a Large-Scale Natural Field Experiment. Management Science, 61(9), str. 2016-2024.
(*) Houdek, P., Koblovský, P. (in press): Behavioural economics of organization: Employees and managers. E+M Ekonomie a Management. ISSN 1212-3609.
[21. 10.] * Kube, S., Marechal, M. A., & Puppe, C. (2012): The Currency of Reciprocity: Gift Exchange in the Workplace. American Economic Review, 102(4), str. 1644-1662.
(*) Lazear, E. P. (2000): Performance Pay and Productivity. American Economic Review, 90(5), str. 1346-1361.
(*) [HOE, kap. 8 a 12]
 
6. - 7. týden: Manažeři a modely jejich preferencí a rozhodování. Problém zastoupení.
[28. 10.] Státní svátek.
[4. 11.] * Beshears, J., Gino, F. (2015): Leaders as decision architects. Harvard Business Review, 93 (5), str. 52-62.
* Study 1 (* Study 2, 3) v Ditto, P. H., Lopez, D. F. (1992): Motivated skepticism: Use of differential decision criteria for preferred and nonpreferred conclusions. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (4), str. 568-584.
(*) Houdek, P., Koblovský, P. (2016): Přehled oboru behaviorální finance a organizace. Acta Oeconomica Pragensia, 2016 (2), str. 33-45.
(*) Houdek, P. (2016): What comes to a manager’s mind: Theory of local thinking. Journal of Management Inquiry, 25 (4), str. 359-366.
 
8. týden: Úvod do organizačního rozhodování. Informační toky.
[11. 11.] * (shrnutí) Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015): Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. The Quarterly Journal of Economics, 130(1), str. 165-218.
Průběžný test.
 
9. - 11. týden: Skrývané chování v korporátní praxi: forenzní ekonomie a management.
[18. 11.] Děkanský den.
[25. 11.] * Houdek, P. (in press). Professional identity and dishonest behavior. Society. ISSN 0147-2011.
* (shrnutí) Busse, M. R., Israeli, A., & Zettelmeyer, F. (in press). Repairing the Damage: The Effect of Price Knowledge and Gender on Auto-Repair Price Quotes. Journal of Marketing Research. ISSN 0022-2437.
[2. 12.] * Gino, F., Krupka, E. L., & Weber, R. A. (2013). License to Cheat: Voluntary Regulation and Ethical Behavior. Management Science, 59(10), str. 2187-2203.
(*) Zitzewitz, E. (2012). Forensic economics. Journal of Economic Literature, 50(3), str. 731-769.
 
12. týden: Korporátní správa, její funkce a selhání.
[9. 12.] * Bertrand, M., Mullainathan, S. (2001). Are CEOS Rewarded for Luck? The Ones without Principals Are. The Quarterly Journal of Economics, 116(3), str. 901-932.
(*) Houdek, P., Koblovský, P., Plaček, J., & Smrčka, L. (in press). Causality Illusion and Overconfidence in Predicting (Quasi)Stochastic Events. Acta Oeconomica Pragensia. ISSN 0572-3043
 
13. týden: Vyhodnocení semestrálních projektů; Architektura (design) organizačního rozhodování. Firemní strategie. Specifika veřejných a státních organizací.
[16. 12.] * Sunstein, C. R. (2014). Nudges.gov: Behaviorally informed regulation. In Oxford handbook of behavioral economics and the law. Eyal Zamir and Doron Teichman (eds.), str. 719–747. Oxford: Oxford University Press.
(*) Sunstein, C. R., Thaler, R. (2010). Nudge (Šťouch), Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín.