Behaviorální ekonomie a organizace (3MA344)

Behaviorální ekonomie a organizace (3MA344)

Sylabus bude v semestru průběžně upravován! Sledujte aktuální znění. LS 2018/2019

 

Zaměření předmětu:

Kurz je úvodem do organizační ekonomie a behaviorální (psychologií inspirované) ekonomické teorie. Představuje základní metody a vhledy do manažerského řešení problémů organizací, zejména firem. Kurz se skládá z 3 okruhů: lidské preference, mechanismy rozhodování a struktury a procesy v organizacích. Kurz bude probíhat interaktivní formou, od studentů je očekáván zájem diskutovat o předestřených problémech a hledat jejich řešení.
 

Literatura:

Povinné: * a doporučené: (*) knihy a články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti ekonomie a psychologie. Náplň kurzu vychází zejména z originálních studií. Využívejte rovněž další zdroje dostupné v rámci InSIS.
 • * Daniel Kahneman (2012): Myšlení, rychlé a pomalé. Brno. Jan Melvil Publishing. [MRP]
 • * Daniel Pink (2011): Pohon – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Praha. Anag. [P]
 • * Cass Sunstein, Richard Thaler (2010). Nudge (Šťouch), Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín. [N]
 • * Laszlo Bock (2015): Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead. New York. Twelve [WR]
 • * Uri Gneezy, John List (2013): The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life. New York. PublicAffairs. [TWA]
 • * Dan Ariely (2016). Jak drahá je nepoctivost?. Praha. Práh.
 • (*) Daniel Pink (2013): Prodávat je lidské: překvapivá pravda o tom, jak ovlivňujeme ostatní. Brno. Jan Melvil Publishing [PJL]
 • (*) Adam Grant (2014): Dávat a brát: skrytá dynamika úspěchu. Brno. BizBooks [DAB]
 • (*) Richard Thaler (2015): Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. Praha. W. W. Norton & Company [MBE]
 • (*) Chip Heath, Dan Heath (2009): Jak zaujmout hned napoprvé. Ikar. Praha. [JZH]
 • (*) Robert Gibbons, John Roberts (2013): The Handbook of organizational economics. Princeton. Princeton University Press [HOE]
 • (*) Ray Fisman, Tim Sullivan (2015): The Org: The Underlying Logic of the Office. Princeton. Princeton University Press [TO]

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

 • Konzultační hodiny: Pátky 10:00-11:00 v kanceláři RB 423 po domluvě e-mailem + platí "open door policy" v kanceláři či na zahrádce U Houdků.
 • E-mailová politika: Budu se snažit reagovat do 2. dne. Váš e-mail by měl vždy obsahovat název předmětu.
  • E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v informačním systému, zůstanou bez odpovědi.
  • Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.
 • Semestrální práce: Predikce a hromadná studie vybraného efektu (25 bodů) a preregistrace vlastní studie (2x23 bodů):
  • Studenti budou predikovat sílu vybraného psychologického efektu (konkrétní efekt třída může vybrat sama v průběhu semestru; nejpozději však 15. 3.). Nato společně vypracují tzv. preregistraci studie. Následně na základě jednotného zadání bude muset každý student provést vlastní malé šetření (jednoduchý experiment) daného efektu, dle návodu vyhodnotit vlastní data a sepsat zprávu. Hodnocena bude kompletnost a nezávadnost sebraných dat a správnost výsledné zprávy (dle zadání). Výsledky všech studentů se nato metaanalyticky vyhodnotí a na poslední přednášce budou diskutovány. Vizte termíny, informace a vzory v InSIS. Termín odevzdání je 6. 5. 2019.
  • Poučeni z postupu výše Studenti vypracují dvě vlastní preregistrace studie, tj. stanoví i) predikci o faktoru ovlivňujícím chování lidí (hypotézu), ii) uvedou na základě jaké literatury výsledky očekávají (rešerše alespoň 4 studií) a iii) popíší postup, jak by hodlali svou predikci testovat (metodika ve formě design/procedura/materiály). Termín odevzdání obou preregistrací je nejpozději 10. 6. 2019, doporučený rozsah každé je cca 10 normovaných stran (vč. referencí). Je doporučováno využívat průběžné konzultace.
  • Proč? Cílem obou aktivit je umožnit studentům získat zkušenosti při alespoň trochu novátorském výzkumu vybraného behaviorálního-psychologického efektu (a ideálně zkušenosti využít následně při sepsání kvalifikační práce). Aktivita dává možnost tréninku sepsání krátké výzkumné zprávy a diskuze (možných) výsledků a porovnání s výsledky a argumentací kolegů. Studenti si rověž zažijí výhody a úskalí týmového projektu.
 • Průběžná aktivita: Referáty (12 × 3 b. = 36 bodů; maximálně uznatelných je 30 bodů):
  • Každý týden výuky studenti vypracují referát alespoň k jednomu povinnému článku; vizte níže, jedná se o článek daného týdne a je značený: *. Celkový text referátu v rozsahu do 2 normovaných stran by měl i) velmi krátce shrnout, jaký byl cíl studie, jakým metodou byl naplněn a jaký byl hlavní závěr studie (cca jedno souvětí či odstavec). V referátu nato ii) shrňte "big picture" pohled, co ze studie vyplývá, tj. v jakých dalších situacích z osobní či firemní praxe lze uvedené závěry konkrétně použít při vysvětlení, pochopení či předvídání chování lidí či firem.
  • Pro plné hodnocení je očekáváno uvedení inovativních (tj. ne zcela zřejmých a triviálních) reálných událostí či příkladů, například nalezení novinových či časopiseckých článků, ať domácích či zahraničních nebo dalších podobných studií, atp. a uvedení referencí (APA standard, dle norem fakulty). Nepodaří-li se najít, je možné využít i netriviální osobní či "fiktivní" příklady - tedy situace z osobního života či z filmů, seriálů, beletrie, komixů atp.
  • Referáty je nutné odevzdat do Odevzdávárny v ISIS nejpozději 24 hodin před přednáškou. Pozdní odevzdání nebude akceptováno.
   • Doporučuji, aby studenti při pre-readingu (pochopení metod a závěrů studie) využívali skupinovou přípravu. (Není nutné nastudování "technických" dodatků.) Referát však odevzdává každý student samostatně.
  • Proč? Pomocí referátů se studenti mají naučit, jak z odborného textu vydestilovat hlavní myšlenky, koncepty či teorie a stručně a výstižně je shrnout. Zároveň referáty mají naučit vidět ne/platnost probíraných konceptů v realitě. Studenti se mají naučit, jaká data a jakými metodami lze analyzovat a že probírané zákonitosti platí obvykle jen za určitých podmínek. Forma referátů je na studentech, bude oceňována kreativita a schopnost najít a vyhodnotit relevantní informace a vhodně je aplikovat.
 • Průběžný test a zkouška (35 min.; 25 bodů):
  • Bude vycházet z jedné, studentem zvolené knihy z povinné literatury. Student při testu může mít své poznámky (na listech papíru) o obsahu knihy. V testu bude vyžadována aplikace poznatků v několika schématických příkladech. Test se bude konat na přednášce 12. 4. 2019. Nad testem poté proběhne "ústní zkouška" ve formě konzultace, která je pro studenty volitelná (kupř. se domnívají, že hodnocení je příkré, nespravedlivé či si prostě chtějí o tématu dále diskutovat). Navštivte KH v době výuky (tj. nejpozději do 10. 5., ve výjimečných situacích i ve zkouškovém období; koncem semestru radím KH domlouvat e-mailem, jelikož bývá plno a nemusí se na všechny v daném čase dostat).
  • Proč? Test ověřuje schopnost shrnout myšlenky z komplexního díla a pochopení jednotlivých nástrojů a metod užitých v dané publikaci a jejich vhodnou aplikaci při řešení problému. Student své řešení obhajuje či upřesňuje při ústní zkoušce, při níž získá zpětnou vazbu ke svému řešení. Je navíc ověřováno, zda je schopen kriticky zhodnotit obsah knihy.
 • Relevantní aktivitou na přednáškách lze získat pozitivní body (10 b., resp. bude normalizováno).
 • Hodnocení, 1: 90-100 b., 2: 75-89 b., 3: 60-74 b., 4+: 50-59 b., 4: 0–49 b. (studenti hodnocení 4+ získají možnost napsat test z Kahneman (2012) - v náhradním termínu testu ve zkouškovém období - z kterého je nutné získat 60 % pro hodnocení dobře).

Rozvrh přednášek:

 • Ač je kurz „přednáškou”, hodiny budou probíhat stejným mechanismem „moderované debaty”, tj. bude představeno dané téma či problém (z uvedené literatury), nato bude následovat debata vycházející zejména z povinných článků. 
 • Povinný text (značený: *) bude tedy na přednášce diskutován, nikoliv vykládán. Nenastudujete-li si jej, velmi si ztížíte pochopení látky na přednášce, nemluvě o tom, že nezískáte body z průběžné aktivity/referátu. Další studie, zmíněné na přednáškách, jsou uvedeny v prezentacích, které budou dostupné po přednášce v informačním systému. Doporučená literatura do tohoto syllabu bude dodávána postupně.
 • Je velmi pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.
1. - 3. týden: Jak myslí behaviorální ekonom? Základy a metody behaviorální ekonomie. Experimentální přístupy. Koncept omezené racionality. Management založený na důkazech. [MRP, TWA, MBE, HOE]
[15. 2.] (*) Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. American Economic Review, 93(5), 1449-1475.
(*) DellaVigna, S. (2009). Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), 315-372.
Loewenstein, G. (1999). Experimental Economics from the Vantage-Point of Behavioural Economics. Economic Journal, 109(453), F25-F34.
[22. 2.] * Levitt, S. D., & List, J. A. (2007). What Do Laboratory Experiments Measuring Social Preferences Reveal About the Real World? Journal of Economic Perspectives, 21(2), 153-174.
* (shrnutí) van de Rijt, A. (2014): Field experiments of success-breeds-success dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences 111(19), str. 6934-6939
(*) Henrich, J., Heine, S. J., Norenzayan, A. (2010): The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33, 61-83.
(*) Falk, A., Heckman, J. J. (2009): Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science, 326(23), 535-538.
(*) Card, D., DellaVigna, S., Malmendier, U. (2011): The Role of Theory in Field Experiments. Journal of Economic Perspectives, 25(3), 39-62.
List, J. A. (2011): Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off. Journal of Economic Perspectives, 25(3), 3-16.
[1. 3.] * Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131.
* Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological Science, 13(3), 219-224.
(*) Kahneman, D., Knetsch, J., & Thaler, R. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206.
(*) Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458.
(*) Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory - Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
 
4. - 5. týden: Pracovníci a modely jejich preferencí a rozhodování. Problém zastoupení. [P, DAB, PJL, WR]
[8. 3.] Kerr, S. (1975): On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B. Academy of Management Journal, 18(4), 769-783.
* Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. (1986). Fairness as a constraint on profit seeking - Entitlements in the market. American Economic Review, 76(4), 728-741.
(*) Houdek, P., & Koblovský, P. (2017). Behavioural economics of organization: Employees and managers. E+M Ekonomie a management, 10(1), 4-15.
(*) Leibbrandt, A., List, J. A. (2014): Do Women Avoid Salary Negotiations? Evidence from a Large-Scale Natural Field Experiment. Management Science, 61(9), 2016-2024.
Gneezy, U., Meier, S., & Rey-Biel, P. (2011). When and why incentives (don't) work to modify behavior. Journal of Economic Perspectives, 25(4), 191-209.
[15. 3.] * Kube, S., Marechal, M. A., & Puppe, C. (2012): The Currency of Reciprocity: Gift Exchange in the Workplace. American Economic Review, 102(4), 1644-1662.
* (shrnutí) Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015): Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. Quarterly Journal of Economics, 130(1), 165-218.
(*) (shrnutí) Gneezy, U, Imas, A. (2014): Materazzi effect and the strategic use of anger in competitive interactions. Proceedings of the National Academy of Sciences 111(4), 1334-1337.
(*) Lazear, E. P. (2000): Performance Pay and Productivity. American Economic Review, 90(5), 1346-1361.
(*) [HOE, kap. 8 a 12]
 
6. - 7. týden: Manažeři a modely jejich preferencí a rozhodování. Problém zastoupení. Úvod do organizačního rozhodování.
[22. 3.] * Johansson, P., Hall, L., Sikström, S., & Olsson, A. (2005). Failure to Detect Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task. Science, 310(5745), 116-119.
* Cain, D. M., Loewenstein, G., Moore, D. A. (2005): The Dirt on Coming Clean: Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. Journal of Legal Studies, 34(1), 1–25.
(*) Houdek, P. (2016): What comes to a manager’s mind: Theory of local thinking. Journal of Management Inquiry, 25(4), 359-366.
(*) Camerer, C., Lovallo, D. (1999): Overconfidence and excess entry: An experimental approach. American economic review, 89(1), 306-318.
(*) Ben-David, I., Graham, J.R., & Harvey, C.R. (2013): Managerial miscalibration. Quarterly Journal of Economics, 128(4), 1547-1584.
[29. 3.] * Bartoš, V., Bauer, M., Chytilová, J., & Matějka, F. (2016). Attention Discrimination: Theory and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition. American Economic Review, 106(6), 1437-1475.
* Weber, R., Rottenstreich, Y., Camerer, C., Knez, M. (2001): The Illusion of Leadership: Misattribution of Cause in Coordination Games. Organizational Science 12, 582-598.
(*) Beshears, J., Gino, F. (2015): Leaders as decision architects. Harvard Business Review, 93(5), 52-62.
(*) Ditto, P. H., Lopez, D. F. (1992): Motivated skepticism: Use of differential decision criteria for preferred and nonpreferred conclusions. Journal of Personality and Social Psychology, 63(4), 568-584.
(*) Houdek, P., Koblovský, P. (2016): Přehled oboru behaviorální finance a organizace. Acta Oeconomica Pragensia, 2016(2), 33-45.
 
8. - 9. týden (Nikola Frollová): Organizační rozhodování: Nexus zájmů a vyjednávání. Firemní kultura (organizační identita), fúze a akvizice.
[5. 4.] * Schelling, T. C. (1957). Bargaining, communication, and limited war. Conflict Resolution, 1(1), 19-36.
Beersma, B., & De Dreu, C. K. (2002). Integrative and distributive negotiation in small groups: Effects of task structure, decision rule, and social motive. Organizational Behavior and Human Decision Processes87(2), 227-252.
Ganesan, S. (1993). Negotiation strategies and the nature of channel relationships. Journal of marketing research, 30(2), 183-203.
Adair, W., Brett, J., Lempereur, A., Okumura, T., Shikhirev, P., Tinsley, C., & Lytle, A. (2004). Culture and negotiation strategy. Negotiation Journal20(1), 87-111.
[12. 4.] Průběžný test.
*  Weber, R. A., & Camerer, C. F. (2003). Cultural Conflict and Merger Failure: An Experimental Approach. Management Science, 49(4), 400-415.
Matteson, M. T., & Ivancevich, J. M. (1990). Merger and acquisition stress: Fear and uncertainty at mid-career. Prevention in Human Services8(1), 139-158.
Sadri, G., & Lees, B. (2001). Developing corporate culture as a competitive advantage. Journal of Management Development20(10), 853-859.
 
10. - 11. týden: Skrývané chování v korporátní praxi: forenzní ekonomie a management.
[19. 4.] Velký pátek. * (postačuje vybraná kapitola) Zitzewitz, E. (2012). Forensic economics. Journal of Economic Literature, 50(3), 731-769.
[26. 4.] * (shrnutí) Weisel, O., Shalvi, S. (2015): The collaborative roots of corruption. Proceedings of the National Academy of Sciences 112(34), 10651-10656.
* Gino, F., Krupka, E. L., & Weber, R. A. (2013). License to Cheat: Voluntary Regulation and Ethical Behavior. Management Science, 59(10), 2187-2203.
(*) Houdek, P. (2017). Professional identity and dishonest behavior. Society, 54(3), 253-260. 
(*) (shrnutí) Busse, M. R., Israeli, A., & Zettelmeyer, F. (in press). Repairing the Damage: The Effect of Price Knowledge and Gender on Auto-Repair Price Quotes. Journal of Marketing Research. ISSN 0022-2437.
 
12. týden: Korporátní správa, její funkce a selhání.
[3. 5.] * Bertrand, M., Mullainathan, S. (2001). Are CEOS Rewarded for Luck? The Ones without Principals Are. Quarterly Journal of Economics, 116(3), 901-932.
* Thaler, R. H, Benartzi, S. (2004): Save More Tomorrow™: using behavioral economics to increase employee saving. Journal of Political Economy 112(1), 164–187.
(*) Cowgill, B. Zitzewitz, E. (2015): Corporate Prediction Markets: Evidence from Google, Ford, and Firm X1. Review of Economic Studies, 82(4), 1309-1341.
Houdek, P., Koblovský, P., Plaček, J., & Smrčka, L. (2017). Iluze kauzality a nadměrná důvěra ve schopnost predikce (kvazi)náhodných finančních událostí. Acta Oeconomica Pragensia, 25(1), 51–63.
 
13. týden: Vyhodnocení semestrálních projektů; Architektura (design) organizačního rozhodování. Firemní strategie. Specifika veřejných a státních organizací.
[10. 5.] * Sunstein, C. R. (2014). Nudges.gov: Behaviorally informed regulation. In Oxford handbook of behavioral economics and the law. Eyal Zamir and Doron Teichman (eds.), str. 719–747. Oxford: Oxford University Press.
(*) Bryan, G., Karlan, D., & Nelson, S. (2010). Commitment devices. Annual Review of Economics, 2(1), 671-698.
(*) Mellers, B., Ungar, L., Baron, J., Ramos, J., Gurcay, B., Fincher, K., . . . Tetlock, P.E. (2014): Psychological strategies for winning a geopolitical forecasting tournament. Psychological Science 25(5), 1106-1115.
(*) Chang, W., Chen, E., Mellers, B., Tetlock, P. (2016): Developing expert political judgment: The impact of training and practice on judgmental accuracy in geopolitical forecasting tournaments. Judgment and Decision Making, 11(5), 509-526

(*) Sunstein, C. R., Thaler, R. (2010). Nudge (Šťouch), Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín.